Od lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Zmiany mają usprawnić proces budowlany oraz ograniczyć bariery natury prawnej i biurokratycznej. Budowa domu nie będzie już wymagała wydania pozwolenia, wystarczy zgłoszenie. Maksymalny czas, po którym zgłaszający będzie mógł rozpocząć prace budowlane, skróci się o ponad połowę.
Rozwiązanie to dotyczy:

– budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją i mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
– przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę.
– zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3.
– instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3.
– przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych – budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej.
– przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

Zgłoszenia nie wymaga budowa:

– instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku.

Pozwolenia wymaga budowa:
– wewnętrznej elektroenergetycznej kablowej linii zasilającej (WLZ),
– zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej,
– wewnętrznej instalacji gazowej,
– zewnętrznej doziemnej instalacji wodociągowej (od studni wodomierzowej do budynku mieszkalnego),
– zewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej (od studni kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego).

redAKTUALNOŚCInowe prawo budowlane
Od lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Zmiany mają usprawnić proces budowlany oraz ograniczyć bariery natury prawnej i biurokratycznej. Budowa domu nie będzie już wymagała wydania pozwolenia, wystarczy zgłoszenie. Maksymalny czas, po którym zgłaszający będzie mógł rozpocząć prace budowlane, skróci się o ponad połowę. Rozwiązanie to dotyczy: - budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza...