Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej<br>
Fot. Fotolia
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej
Fot. Fotolia


Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej w minionym roku szkolnym we wszystkich typach szkół, placówek oświatowych pracowało 679,8 tys. nauczycieli.

Wśród nich 490 tys. to tzw. nauczyciele tablicowi, czyli pracujący bezpośrednio z dziećmi, realizujący obowiązkowe zajęcia dydaktyczne. Przy czym MEN liczy nauczycieli w etatach, a nie poszczególnych nauczycieli, gdyż wielu z nich pracuje jednocześnie np. w szkole podstawowej i gimnazjum lub w szkole podstawowej i przedszkolu.

88,6 tys. pracuje w placówkach wychowania przedszkolnego, w tym 72,6 tys. w przedszkolach, 12,9 tys. w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 92 tys. w zespołach wychowania przedszkolnego, a 3 tys. w punktach przedszkolnych. W szkołach podstawowych pracuje – 190,5 tys., w gimnazjach – 99,5 tys., a w szkołach ponadgimnazjalnych 112 tys., w tym w liceach ogólnokształcących – 41 tys., technikach – 47,8 tys., zasadniczych szkołach zawodowych – 12,4 tys., szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – 3,6 tys., a szkołach policealnych – 7,2 tys.

412,4 tys. nauczycieli tablicowych to nauczyciele pełnozatrudnieni, 78,5 tys. to nauczyciele pracujący w niepełnym wymiarze godzin.

W danych tych nie uwzględniono psychologów, pedagogów, logopedów i bibliotekarzy szkolnych oraz dyrektorów szkół. Pozostali nauczyciele pracują m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach doskonalenia nauczycieli, w placówkach kształcenia specjalnego, w kuratoriach oświaty, urzędach administracji rządowej, w centralnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

Ponad połowa z nauczycieli – 53 proc., czyli 353,4 tys. – osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli nauczyciela dyplomowanego. Nauczycieli mianowanych jest 165,7 tys., czyli prawie jedna czwarta (24,8 proc.), nauczycieli kontraktowych – 102 tys. (15,32 proc.). Najmniej jest nauczycieli stażystów, czyli rozpoczynających pracę w zawodzie. Jest ich tylko 45 tys., czyli 6,8 proc.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Wprowadzono go w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.

http://kurier.pap.pl
http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/10/xdzfybh.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/10/xdzfybh-300x269.jpgredAKTUALNOŚCIEDUKACJADzień Edukacji Narodowej,dzień nauczyciela
Nauczycieli jest w Polsce blisko 680 tys., ponad 82 proc. z nich to kobiety, średnia wieku polskiej nauczycielki to ponad 43 lata. 14 października przypada ich święto - Dzień Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej Fot. Fotolia Jak podaje Ministerstwo...