Po przeprowadzonych analizach laboratoryjnych jakości wód podziemnych ujęć wodociągowych będących w zarządzie Gminy Rybczewice, przeprowadzonych przez Terenową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Świdnik,u stwierdzono zanieczyszczenie i pogorszenie jakości wody pitnej.
Wyniki badań wykazują, że zanieczyszczenie może być spowodowane nadmiernym stosowaniem nawozów sztucznych i środków ochrony roślin lub niewłaściwym użytkowaniem i zabezpieczeniem szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.
W wypadku braku poprawy jakości wody Powiatowy Inspektor Sanitarny może całkowicie zamknąć ujęcia wodociągowe i wstrzymać dostawę wody pitnej.

W związku z powyższym Wójt Gminy Rybczewice przypomina że właściciele nieruchomości, zobowiązani są do:
1. wywozu nieczystości ciekłych z szamb i osadów z oczyszczalni ścieków przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności,
2. wywóz nieczystości musi być udokumentowany umową i dowodem uiszczania opłat za te usługi (faktura, rachunek),
3. brak umowy i rachunków za wywóz jest podstawą do wymierzenia kary grzywny.

Uprzejmie informujemy, że przedstawiciele Gminy Rybczewice będą kontrolowali gospodarowanie nieczystościami ciekłymi, czyli ściekami sanitarnymi a w szczególności na posesjach z których ilość wywożonych ścieków z szamba jest zdecydowanie mniejsza niż ilość zużywanej wody. W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

O terminie przeprowadzania kontroli mieszkańcy poszczególnych posesji będą powiadamiani pisemnie. Mieszkańcy powiadomieni o kontroli proszeni są o przygotowanie do wglądu aktualnych umów na wywóz nieczystości ciekłych, rachunków za dostawę wody i wywóz ścieków za okres od 1 stycznia 2015 roku oraz przygotowanie swobodnego dostępu do kontroli posiadanego szamba.

Obowiązki powyższe wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 tekst jednolity z dnia 2016.02.29 ), która nakłada je na mieszańców a na Gminę między innymi obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

I ważna uwaga dla rolników według zasad dobrej praktyki rolniczej wymaganych przez ARMIR przy udzielaniu dopłat, niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone razem z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Władze gminy Rybczewice apelują do mieszkańców o sprawdzenie szczelności swoich szamb i regularne wywożenie ścieków przez firmy do tego uprawnione. Lepiej to zrobić zanim z kontrolą przyjadą urzędnicy, bo ich wizyta może się okazać dla właściciela posesji bardzo kosztowna.

 

UG Rybczewice

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/05/water-2057924_1280-1024x682.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/05/water-2057924_1280-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCInieczystości,Rybczewice,skażona woda,szambo,zanieczyszczenie
Po przeprowadzonych analizach laboratoryjnych jakości wód podziemnych ujęć wodociągowych będących w zarządzie Gminy Rybczewice, przeprowadzonych przez Terenową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Świdnik,u stwierdzono zanieczyszczenie i pogorszenie jakości wody pitnej. Wyniki badań wykazują, że zanieczyszczenie może być spowodowane nadmiernym stosowaniem nawozów sztucznych i środków ochrony roślin lub niewłaściwym użytkowaniem i zabezpieczeniem...