W Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  „Stacja Świdnik II” w Świdniku 1 września ruszyła rekrutacja do projektu „Aktywny start”.

Projekt pt. „Aktywny start – program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Świdnickiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne,  Działanie: 11.1 Aktywne włączenie.

Jego celem jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom oddalonym od rynku pracy, wymagającym szczególnego wsparcia. Projekt skierowany jest dla 20 niepełnosprawnych osób z zaburzeniami psychicznymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem z terenu naszego powiatu. Realizowany będzie do 30 kwietnia 2019 roku.

– Warto skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Stację Świdnik II w ramach tego projektu – zaprasza Leszek Czechowski – członek zarządu powiatu świdnickiego – uczestnicy nabędą nowe lub poszerzą posiadane kwalifikacje zawodowe i społeczne, a niektórzy z nich będą mieli możliwość odbyć staż zawodowy, a takie doświadczenie jest niezwykle przydatne podczas poszukiwania pracy – podkreśla Czechowski.

Oprócz tego każdy uczestnik uzyska pomoc doradcy zawodowego w zaplanowaniu indywidualnej ścieżki reintegracji adekwatnej do predyspozycji i umiejętności. Skorzysta też z pomocy psychologa i rehabilitacji zdrowotnej. Wszystkie podjęte formy wsparcia będą miały na celu wyposażenie uczestników w szereg umiejętności potrzebnych przy poszukiwaniu pracy.

Wziąć udział w projekcie mogą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, spełniające następujące warunki formalne:

  1. będące osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn. zm.) i osobami z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z poźn.zm.);
  2. zamieszkałe na terenie Powiatu Świdnickiego;
  3. bezrobotne; oddalone od rynku pracy, wymagające szczególnego wsparcia;
  4. posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  5. posiadające zaświadczenie od lekarza psychiatry o zaburzeniach psychicznych;
  6. w dniu przystąpienia do projektu będące osobami pełnoletnim w wieku aktywności zawodowej.

Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  „Stacja Świdnik II”, ul. Kolejowa 5, 21 – 040 Świdnik,  tel. 510 -971- 800.

– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w projekcie i wkroczenia  na ścieżkę integracji społecznej i zawodowej – zachęca Urszula Flor – kierownik Stacji Świdnik II –  warto uzupełnić swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez skuteczną rehabilitację, celem zminimalizowania barier i przeszkód wynikających z rynku pracy. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę wychodzącą naprzeciw trudnościom dotykającym osoby z zaburzeniami psychicznymi. – dodaje.

Formularze do pobrania:

Regulamin rekrutacji, formularz uczestnictwa oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

Załączniki do regulaminu:

  1. Formularz zgłoszeniowy do projektu
  2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą do 25 września 2017 r. (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie zaadresowanej:

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „ Stacja Świdnik II ” w Świdniku, ul. Kolejowa 5, 21-040 Świdnik z dopiskiem: ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU: „Aktywny start” – program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Świdnickiego”.

(dp)

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/09/PowiatowyOśrodekWsparcia_Plakat_A2_projekt_06_09_2017-724x1024.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/09/PowiatowyOśrodekWsparcia_Plakat_A2_projekt_06_09_2017-300x300.jpgD.P.AKTUALNOŚCIEDUKACJAROZMAITOŚCIAktywny start,Leszek Czechowski,Powiatowy Ośrodek Wsparcia Stacja Świdnik II,Urszula Flor
W Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  „Stacja Świdnik II” w Świdniku 1 września ruszyła rekrutacja do projektu „Aktywny start”. Projekt pt. „Aktywny start - program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Świdnickiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...