Urząd Gminy Mełgiew zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym: „Cztery pory roku w Gminie Mełgiew”. Podzielony jest na cztery etapy: wiosna, lato , jesień, zima. Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2017r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada 2017.

Ideą konkursu jest zatrzymanie w obiektywie przemijającej przyrody i urody gminy Mełgiew (kwitnące drzewa, budynki, pracujący ludzie itp.). Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna. Oto szczegóły konkursu:

 Zgłoszenie udziału w konkursie, wymagania dotyczące prac

 1. Prace należy dostarczyć w formie zdjęć o wymiarach  200 x 300 mm- format A -4 wraz z dołączoną wersją elektroniczną na płycie CD w minimalnej rozdzielczości 2288 x1520px).
 2. Projekt należy złożyć osobiście, pocztą pod adres: Urząd Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew  lub przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres melgiew@melgiew.pl. Zdjęcia muszą być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).
 3. Uczestnicy mogą przedstawić do 4 zdjęć ( po 1 z każdej pory roku).
 4. Nie zezwala się na stosowanie fotomontażu polegającym na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia, które nie były dotąd publikowane, nagradzane, a w czasie trwania Konkursu nie biorą udziału w innym konkursie.
 6. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa,  w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających pornografię, erotykę, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w karcie zgłoszeniowej uczestnika, uniemożliwiające odszukanie uczestnika lub wręczenie nagrody.
 8. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
 9. a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję,
 10. b) udziela Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie fotografii przez Organizatorów ( z prawem sublicencji) jak również na wszystkie czynności konieczne dla i promocji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie nadesłanych zdjęć Jury w celu ich oceny zgodnie z punktem 5 niniejszego Regulaminu.

   Ocena zdjęć

 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu każdego etapu Konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę w szczególności jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.
 3. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej.
 4. Spośród nadesłanych zdjęć po każdym etapie Jury wyłoni: 1, 2,3 miejsce.
 5. Zwycięzcę głównej nagrody Jury wyłoni ze wszystkich uczestników Konkursu.
 6. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

 Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.mełgiew.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr133/97 , poz.833). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany; w tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. Nr133/97, poz. 833). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Organizator nie zwraca nadesłanych zdjęć.

Kontakt z Organizatorami może odbywać się drogą mailową na adres: mełgiew@melgiew.pl lub telefonicznie :  (81) 460 57 00

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/10/autumn-994897__340.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/10/autumn-994897__340-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIKULTURA I ROZRYWKACztery pory roku w Gminie Mełgiew,konkurs fotograficzny,Urząd gminy Mełgiew
Urząd Gminy Mełgiew zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym: „Cztery pory roku w Gminie Mełgiew”. Podzielony jest na cztery etapy: wiosna, lato , jesień, zima. Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2017r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada 2017. Ideą konkursu jest zatrzymanie w obiektywie przemijającej przyrody i urody gminy Mełgiew...