Kupiliśmy towar i okazało się, że jest wadliwy. Coś nie działa, brakuje jakiegoś elementu bądź zakup nie spełnia swojego zadania. Jakie mamy możliwości reklamacji? Wątpliwości na ten temat rozwieje Powiatowy Rzecznik Konsumenta, Miłosz Grabowski.

 

Kiedy i na jakiej podstawie możemy reklamować wadliwy towar?
W przypadku stwierdzenia wady towaru mamy dwie drogi dochodzenia roszczeń: rękojmia albo gwarancja. Wybór należy do konsumenta. Sprzedawca nie może z góry narzucić podstawy do złożenia reklamacji. Brak udzielonej gwarancji na dany produkt nie pozbawia konsumenta prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. Należy jednak pamiętać, że nie można korzystać
z obydwu trybów jednocześnie.

Czym jest gwarancja, a czym rękojmia?

Po pierwsze z tytułu rękojmi odpowiedzialność ponosi wyłącznie sprzedawca i powstaje ona z mocy prawa. Wynika to wprost z przepisów kodeksu cywilnego, które szczegółowo określają uprawnienia kupującego i obowiązki sprzedawcy. Gwarancja z kolei ma charakter umowny między stronami i jest dobrowolna. Gwarancji najczęściej udziela producent, ewentualnie dystrybutor lub importer, rzadziej sprzedawca. Odbywa się to poprzez oświadczenie gwaranta złożone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie. To tam można odnaleźć prawa i obowiązki gwaranta, jak również uprawnienia kupującego. Tak więc z tytułu gwarancji odpowiada podmiot wystawiający dokument gwarancyjny (np. producent, importer). Po drugie roszczenia z tytułu rękojmi mogą być inne niż z tytułu gwarancji. Z tytułu rękojmi kupujący może żądać naprawy rzeczy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji wskazane są w dokumencie gwarancyjnym mogą np. ograniczać możliwość złożenia reklamacji co do wybranych wad towaru lub jego określonych części składowych. Po trzecie w przypadku wymiany rzeczy rękojmia trwa nadal, gwarancja biegnie od nowa. Wymiana rzeczy w ramach rękojmi nie powoduje wydłużenia terminu do skorzystania z niej. I tak, jeśli po pół roku w ramach rękojmi wymienimy rzecz, rękojmia trwa jeszcze 1,5 roku. Wymiana w ramach gwarancji powoduje, że jej termin biegnie na nowo. Po czwarte udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi. Konsument może więc żądać od sprzedawcy np. wymiany albo naprawy, nawet jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez gwaranta. Rękojmią są objęte wszystkie towary konsumpcyjne, natomiast gwarancją tylko te, na które została udzielona.

Ile czasu od zakupu obowiązuje rękojmia, a jak jest z gwarancją?
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Czas trwania gwarancji ustalany jest przez gwaranta i określony jest w dokumencie gwarancyjnym – jeżeli nie zastrzeżono innego terminu przyjmuje się, że gwarancja trwa dwa lata od dnia, kiedy rzecz została wydana kupującemu.

Czy jeśli w sklepie jest informacja :”Po odejściu od kasy zwrotów nie przyjmujemy „, rzeczywiście tracimy prawo do reklamacji?

Nie tracimy. W przypadku stwierdzenia wady towaru mamy prawo go zareklamować,  a sprzedawca nie może się temu przeciwstawić.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/01/rzecznik-powiatowy-1024x683.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/01/rzecznik-powiatowy-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIPowiatowy Rzecznik Konsumenta,prawa konsumenta,reklamacja
Kupiliśmy towar i okazało się, że jest wadliwy. Coś nie działa, brakuje jakiegoś elementu bądź zakup nie spełnia swojego zadania. Jakie mamy możliwości reklamacji? Wątpliwości na ten temat rozwieje Powiatowy Rzecznik Konsumenta, Miłosz Grabowski.   Kiedy i na jakiej podstawie możemy reklamować wadliwy towar? W przypadku stwierdzenia wady towaru mamy dwie drogi...