PUP w Świdniku uruchomił środki na realizację wielu programów i form wsparcia. Są pieniądze na staże, roboty publiczne i interwencyjne.
Obecnie trwa nabór do Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego „DROGI- MOSTY – RZEKI (II)”. W ramach programu realizowane są roboty publiczne dla 20 osób – maksymalny okres refundacji – 5 miesięcy, po której nastąpi zatrudnienie na min. 3 miesiące w pełnym wymiarze etatu  Maksymalna refundacja do 2039 zł ( w tym składki ZUS).
Program regionalny skierowany jest dla osób zarejestrowanych w PUP w Świdniku oraz będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) tzn. do osób bezrobotnych należących co najmniej do jednej z niżej wymienionych grup:
-Osób bezrobotnych do 30 roku życia
-Osób długotrwale bezrobotnych
-Osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
-Osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej
-Osób bezrobotnych co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
-Osób bezrobotnych niepełnosprawnych
-Osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
W ramach programu regionalnego wymagana jest gwarancja zatrudnienia  po robotach publicznych –  na co najmniej 3-miesięczny okres zatrudnienia w pełnym wymiarze etatu.
Dokumenty i wnioski są dostępne na stronie: swidnik.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania
Rozpoczął się również nabór wniosków w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, z Funduszu Pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy rozpoczyna realizację:
– prac interwencyjnych  – maksymalny okres refundacji – 6 miesięcy, po której nastąpi zatrudnienie na min. 3 miesiące w pełnym wymiarze etatu
-robót publicznych – maksymalny okres refundacji – 6 miesięcy, po której nastąpi zatrudnienie na min. 3 miesiące w pełnym wymiarze etatu. – Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do składania wniosków. Wnioski będzie można składać od dnia 23.01.2018 roku w Kancelarii  Urzędu Pracy w Świdniku (pok. 2). Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu i do wyczerpania środków Funduszu Pracy- informuje Marcin Troć, dyrektor PUP w Świdniku.
Dodatkowe informacje uzyskać można od pracowników merytorycznych pod nr tel.
(81) 461 35 16 lub w pokoju nr 16, III piętro w PUP w Świdniku.
Dokumenty i wnioski dostępne na stronie:swidnik.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania
W dalszym ciągu trwa nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)”.
W ramach projektu przewidziano realizację staży na okres od 3 do 6 miesięcy. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku, niepracujących, niekształcących się w systemie dziennym oraz niekorzystających ze szkoleń ze środków publicznych w przeciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie. W ramach projektu wymagana jest gwarancja zatrudnienia na co najmniej 3-miesięczny okres zatrudnienia na min ½ etatu, a w przypadku umów cywilno-prawnych na okres co najmniej 3 miesięcy z wynagrodzeniem miesięcznym nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowane osoby należące do poniższych grup docelowych:
– Osoby długotrwale bezrobotne – za osobę długotrwale bezrobotną, zgodnie z definicją wskaźników POWER uznaje się:
a) osobę w wieku 15-24 lat bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
b) osobę w wieku 25-29 lat bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
Do okresu pozostawania bez zatrudnienia zalicza się faktyczny, nieprzerwany okres zarówno przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku, jak i po ostatniej rejestracji. – Osoby z niepełnosprawnościami
Wnioski są dostępne na stronie: http://swidnik.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania
Informacje odnośnie aktualnie prowadzonego naboru można uzyskać w pokoju 16 lub pod numerem tel. (81) 461 35 16.
Od 23 stycznia rozpoczął się także nabór na staże 3-5 miesięczne, finansowane ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych, powyżej 30 roku życia, dla których został ustalony II profil pomocy.
Po okresie stażu wymagany jest okres zatrudnienia – co najmniej 3 miesiące:
– na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
– na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,
– na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie) o wartości umowy równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 16, III piętro nr tel. 81 461 – 35 – 16,
– Paulina Czarnecka  e-mail: paulina.czarnecka@swidnik.praca.gov.pl
– Stella Gronek-Wojdyga  e-mail: stella.gronek-wojdyga@swidnik.praca.gov.pl
Dokumenty i wnioski dostępne na stronie internetowej: http://swidnik.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania
http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/01/PUP-500x311-1.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/01/PUP-500x311-1-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIbezrobocie,prace interwencyjne,PUP Świdnik,środki,staże,wsparcie dla bezrobotnych
PUP w Świdniku uruchomił środki na realizację wielu programów i form wsparcia. Są pieniądze na staże, roboty publiczne i interwencyjne. Obecnie trwa nabór do Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego „DROGI- MOSTY – RZEKI (II)”. W ramach programu realizowane są roboty publiczne dla 20 osób – maksymalny okres refundacji – 5 miesięcy, po...