Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 30 stycznia do 28 kwietnia. Obejmie około 220 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Wczoraj kwalifikację rozpoczęto w powiecie świdnickim.
Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 7 lutego i potrwa do 26 lutego 2018 r. Osoby jej podlegające powinny się stawić w siedzibie komisji w Świdniku przy ul. Okulickiego 20A (budynek Zakładu Gazowniczego). – Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia- informuje Anna Mrozik ze świdnickiego Starostwa Powiatowego.
Kto podlega obowiązkowi kwalifikacji wojskowej w 2018 roku?
– mężczyźni urodzeni w 1999 r.;
– mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
– kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. W sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944)
– osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Dokumenty, które należy przedstawić podczas kwalifikacji:

1. dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, pozwalający potwierdzić tożsamość (prawo jazdy, paszport),
2. posiadaną dokumentację medyczną, (historia chorób, urazów, złamań, wyniki badań, zaświadczenie stwierdzające wadę wzroku itp.)
3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy
4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP ustala cztery kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:
A – zdolny do czynnej służby wojskowej,
B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,
D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej po 14 dniach od wydania orzeczenia, zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, tzn. że będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Osoby wobec, których orzeczona zostanie kategoria zdrowia B, ponownie zostaną wezwane na kolejną wojskową komisję lekarską, po upływie okresu na jaki została nadana kategoria B.
Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/02/the-military-2536694__340.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/02/the-military-2536694__340-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIZ KrajuKwalifikacja wojskowa,starostwo powiatowe,wojsko
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 30 stycznia do 28 kwietnia. Obejmie około 220 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Wczoraj kwalifikację rozpoczęto w powiecie świdnickim. Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 7 lutego i potrwa do 26 lutego 2018 r. Osoby jej podlegające powinny się stawić w...