Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza od dnia 17.05.2018 r. nabór wniosków o refundację kosztów WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA stanowiska pracy dla 20 osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (IV)” Działanie 9.2 RPO WL realizowane będą na kwotę do 20 000,00 zł.

Do projektu kwalifikowane będą osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, spełniające co najmniej 1 z poniższych kryteriów:
1. Osoba powyżej 50 roku życia
2. Osoba długotrwale bezrobotna – osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy (do okresu pozostawania bez zatrudnienia zalicza się faktyczny, nieprzerwany okres zarówno przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku, jak i po ostatniej rejestracji)
3. Osoba z niepełnosprawnościami
4. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym- tzn. nie wyższe niż średnie (zgodnie z klasyfikacją ISCED 1-3).

5. Osoba odchodząca z rolnictwa – za osobę odchodzącą z rolnictwa  uznaje się rolnika lub członka rodziny, tj. współmałżonka lub domownika, w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanego w PUP w Świdniku, posiadającego gospodarstwo rolne poniżej 2 ha przeliczeniowych i ubezpieczonego w KRUS (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), który zamierza podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą, tzn. przejść z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS), należący co najmniej do jednej z następujących grup: kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

Wnioski są dostępne na stronie: http://swidnik.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

Informacje odnośnie aktualnie prowadzonego naboru można uzyskać:
w pokoju 18 lub pod nr tel. 81 461 35 18.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/05/DSC09266-500x333.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/05/DSC09266-500x333-300x300.jpgredAKTUALNOŚCI„Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (IV)",nabór wniosków,PUP w Świdniku
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza od dnia 17.05.2018 r. nabór wniosków o refundację kosztów WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA stanowiska pracy dla 20 osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (IV)' Działanie 9.2 RPO WL realizowane będą na kwotę do 20 000,00 zł. Do projektu...