AKTUALNOŚCIEDUKACJA

KONFERENCJA "KOBIETY WOBEC WYBORU ZAWODU – NADZIEJE, OBAWY, MOŻLIWOŚCI"

21 października uczennice Zespołu Szkół Nr 1 pod opieką szkolnego doradcy zawodowego p. Anny Kołodziejczyk wzięły udział w niecodziennym wydarzeniu wspierającym aktywność zawodową młodych kobiet. Organizatorem była Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, partnerami projektu Powiatowe Urzędy Pracy w Świdniku, Opolu Lubelskim, Puławach i Rykach. Wśród zaproszonych gości byli dyrektorzy urzędów pracy, dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, nauczyciele. Naszą szkołę reprezentował Dyrektor Krzysztof Gałan, p. Agnieszka Dziedzic oraz p. Renata Gierszon.
Wydarzenie odbyło się w nowoczesnym gmachu w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym. Od wczesnych godzin rannych uczennice uczestniczyły w warsztatach z doradcą zawodowym. Następnie wszyscy uczestnicy brali udział w konferencji, z udziałem p. Ewy Wójcik – Wiceprezydenta Puław, p. Katarzyny Malesza – Dzido – Prezes Zarządu Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, p. dr hab. Grzegorza Smyka – Dziekana Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach, p. dr Marka Białacha – Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Lublinie.
DSC06309
Niewątpliwie uczennice wyniosły niemałe korzyści wynikające z udziału w konferencji i warsztatach. Dowiedziały się, że sprawa płci w przypadku zdobywania zawodu i pozyskiwania pracy na obecnym rynku jest sprawą drugorzędną. Sprawą priorytetową okazują się zdobyte kompetencje, doświadczenie i predyspozycje do wykonywania określonego zawodu. Dowiedziały się również, że warto patrzeć na dynamicznie rozwijający się rynek pracy poprzez pryzmat wolnych miejsc, zapotrzebowania pracodawców, niszy rynkowej, a nie poprzez pryzmat stereotypów. Ważna okazała się również świadomość zawodowa związana ścisłe z określeniem predyspozycji zawodowych młodych kobiet.
Pani Renata Gierszon przeprowadziła wywiad z Prezes Fundacji PCP p. Katarzyną Maleszą – Dzido dotyczący perspektyw współpracy naszej szkoły z Fundacją, nowych wyzwaniach na rynku pracy, aktywności szkół w realizacji projektów unijnych.
R.G: Pani Prezes, skąd wziął się pomysł na powstanie takiej Fundacji?
K. M.D.: Fundacja działa już ponad 20 lat. Została założona w 1994 r. z inicjatywy władz samorządowych Gminy Miasto Puławy oraz przedsiębiorstw i organizacji aktywnie działających na rzecz rozwoju lokalnego. Powstała jako odpowiedź na potrzeby rynku związane z przemianami gospodarczymi i dynamicznym rozwojem przedsiębiorstw.
R.G: Komu Państwo pomagacie, do kogo skierowane są Wasze działania?
K. M.D.: Podstawowe cele działalności naszej Fundacji skupiają się na kreowaniu oraz wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w Puławach i regionie, promocji lokalnego potencjału gospodarczego, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.
Dla realizacji celów statutowych FPCP przez kolejne lata działalności uruchamiała kolejne uzupełniające się programowo jednostki organizacyjne np. Inkubator Przedsiębiorczości, Punkt Konsultacyjny, Ośrodek Szkoleniowy, Dział projektów
Poza stałą działalnością programową realizujemy również celowe programy pomocowe ukierunkowane na tworzenie i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Oferujemy pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i finansową adresowaną w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe, osób poszukujących pracy.
Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi podmiotami mającymi na celu promowanie małej i średniej przedsiębiorczości, zwłaszcza na etapie organizowania, jak również z podmiotami działającymi na rzecz osób przechodzących proces reorientacji zawodowej.
R.G: Jakie macie Państwo propozycje dla młodych ludzi kończących obecnie szkołę i pragnących znaleźć się na rynku pracy.
K. M.D.: Zakończyliśmy realizację dwóch dużych projektów.
Projekt „Startuj z biznesem” związany był z aktywizacją zawodową 60 osób z obszaru powiatów województwa lubelskiego: opolskiego, świdnickiego i kraśnickiego, poprawa sytuacji zawodowej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych osób.  W ramach projektu przewidziane były różne formy wsparcia np. wsparcie szkoleniowo – doradcze dla wszystkich uczestników projektu, wsparcie finansowe, wsparcie pomostowe oraz specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze.
Realizowany był także projekt „Wenus jest Przedsiębiorcza”, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”.
Realizacja projektu odbywała się zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Fundacją „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie z dnia 01.08.2013r. W projekcie przewidziane i realizowane były różne formy wsparcia.
Dobrą wiadomością jest to, że niebawem będziemy do młodych ludzi kierowali podobne działania. Powstaną nowe projekty mające na celu ich aktywizację zawodową .
Obecnie Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza do korzystania z wachlarza usług Punktu Konsultacyjnego KSU. Usługi zostały dostosowane do potrzeb zarówno przedsiębiorców chcących rozwinąć swoją firmę, jak również do osób planujących założyć własną działalność gospodarczą. W ramach PK KSU oferujemy asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Konsultanci PK KSU poprowadzą przez wszystkie elementy związane z zakładaniem własnego biznesu, w szczególności m.in. skonsultują profil planowanej działalności gospodarczej, pomogą w przygotowaniu biznesplanu i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, pomogą w analizie form i źródeł finansowania działalności, analizie SWOT, pomogą przy wyborze formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej czy wyborze formy opodatkowania oraz w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności;
DSC06319
R.G: Co z waszej bogatej oferty działalności skierowane jest dla szkół zawodowych?
K. M.D.: Dla szkolnictwa zawodowego zaczyna się bardzo dobry okres. Zielone światło w zakresie projektów w ciągu najbliższych kilku lat. Będzie okazja do udziału w projektach i celowych programach pomocowych ukierunkowanych na tworzenie i wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży, doposażenie pracowni i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Myślę, że szkolnictwo zawodowe będzie mogło skorzystać zarówno z nowych programów, jak i szerokiego wsparcia doradczego oferowanego przez Punkt Konsultacyjny – KSU. Ciekawą formą pomocy jest również Fundusz pożyczkowy, który oferuje atrakcyjne pożyczki dla przedsiębiorców na zasadach korzystniejszych niż rynkowe i Fundusz poręczeniowy. Celem Puławskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych jest finansowanie projektów gospodarczych zapewniających rozwój gospodarczy regionu. Przede wszystkim, powodujących tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie poręczeń przedsiębiorcom z sektora MŚP, w związku z podejmowaną lub prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą stanowiące źródło zabezpieczeń oferowanych kredytów i pożyczek udzielanych przez banki i inne instytucje finansowe.
Jesteśmy otwarci na współpracę i wierzymy, że oferowane przez Fundację formy pomocy wyjdą naprzeciw potrzeb różnych kierunków zawodowych.
R.G: Serdecznie dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie w ramach naszej współpracy z Fundacją „ Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
Rozmawiała Renata Gierszon
Społeczność Zespołu Szkół Nr1 im. C.K. Norwida w Świdniku wystąpiła również do Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” z prośbą o objęcie szkoły patronatem honorowym. Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Zarząd Fundacji przyjął nasze zaproszenie i objął Szkołę patronatem honorowym oraz stał się partnerem strategicznym działań podejmowanych w zakresie edukacji i rozwoju szkolnictwa zawodowego.
(ZS nr 1)

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button