AKTUALNOŚCIEDUKACJA

LOWE – inkubator społecznych kompetencji wystartuje w Świdniku

Powiat Świdnicki otrzymał grant w wysokości 180 tys. zł, które przeznaczone zostaną na utworzenie tzw. LOWE, czyli Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji – pilotażowego projektu na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji u osób dorosłych. Dzięki niemu 200 osób z naszego powiatu zostanie przeszkolonych w zakresie kompetencji kluczowych: przede wszystkim informatycznych i językowych, ale też kompetencji typu „Life skills” np. rolnictwo, zarządzanie domowym budżetem, zdrowe odżywianie, profilaktyka uzależnień.
Projekt LOWE jest skierowany do osób dorosłych, w tym rodziców i opiekunów uczniów z małych miejscowości. Chodzi o osoby w wieku powyżej 45 lat, z maksymalnie średnim wykształceniem, związane z rolnictwem, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne. Prawie
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Rolę LOWE pełnić będzie Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.
Do głównych ograniczeń w znalezieniu pracy należą: niski poziom wykształcenia, brak odpowiedniego doświadczenia zawodowego i brak wystarczających kwalifikacji zawodowych. Dzięki utworzeniu LOWE wyzwania będą mogły być ukierunkowane na pozytywną zmianę, a realizowane działania wpłyną na rozwój osobisty, społeczny zawodowy uczestników projektu, a w perspektywie czasu przyczynią się do rozwoju gminy i powiatu.
– W trakcie pracy nad projektem została przeprowadzona wstępna analiza istniejących problemów społecznych, w tym w zakresie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych – informuje wicestarosta Waldemar Białowąs – grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne i edukacyjne okazali się rolnicy, osoby pozostające bez pracy i dostępu do jakichkolwiek form kształcenia. LOWE jest rodzajem inkubatora kapitału społecznego, którego misją jest animowanie systemowych działań na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych, promocja idei kształcenia przez całe życie, skupienie uwagi na kluczowych kompetencjach i umiejętnościach społecznych. – dodaje wicestarosta.

Projekt realizowany będzie we współpracy międzysektorowej m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jego realizacja wpłynie pozytywnie na podniesienie jakości życia mieszkańców, wzrost kluczowych kompetencji, rozwój społeczny i osobisty i zawodowy i zwiększenie dynamiki rozwoju całego powiatu.
Oferta LOWE zostanie dostosowana do potrzeb osób dorosłych – na podstawie przeprowadzonej diagnozy pod kątem potrzeb edukacyjnych, ale też pod kątem dostępności czasowej. W działania LOWE aktywnie włączane mają być osoby z niepełnosprawnościami.
LOWE ma być miejscem, do którego zgłaszać można swoje pomysły, inicjatywy, potrzeby, aktywnie włączać się w działania Ośrodka.
 
(dp)

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button