AKTUALNOŚCI

Trwa rekrutacja do projektu „Aktywny start”

W Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Stacja Świdnik II” w Świdniku we wrześniu ruszyła rekrutacja do projektu „Aktywny start”.
Chodzi o pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom oddalonym od rynku pracy, wymagającym szczególnego wsparcia. Projekt skierowany jest dla 20 niepełnosprawnych osób z zaburzeniami psychicznymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem z terenu naszego powiatu. Realizowany będzie do 30 kwietnia 2019 roku.
Program realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
-Uczestnicy nabędą nowe lub poszerzą posiadane kwalifikacje zawodowe i społeczne, a niektórzy z nich będą mieli możliwość odbyć staż zawodowy, a takie doświadczenie jest niezwykle przydatne podczas poszukiwania pracy – podkreśla Leszek Czechowski, Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego.
Oprócz tego każdy uczestnik uzyska pomoc doradcy zawodowego w zaplanowaniu indywidualnej ścieżki reintegracji adekwatnej do predyspozycji i umiejętności. Skorzysta też z pomocy psychologa i rehabilitacji zdrowotnej. Wszystkie podjęte formy wsparcia będą miały na celu wyposażenie uczestników w szereg umiejętności potrzebnych przy poszukiwaniu pracy.
Wziąć udział w projekcie mogą osoby:
-będące osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn. zm.) i osobami z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z poźn.zm.);
-zamieszkałe na terenie Powiatu Świdnickiego;
-bezrobotne; oddalone od rynku pracy, wymagające szczególnego wsparcia;
-posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
-posiadające zaświadczenie od lekarza psychiatry o zaburzeniach psychicznych;
-w dniu przystąpienia do projektu będące osobami pełnoletnim w wieku aktywności zawodowej.
Formularze do pobrania:
Regulamin rekrutacji, formularz uczestnictwa oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pobierz
Załączniki do regulaminu:
Formularz zgłoszeniowy do projektu
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą:
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „ Stacja Świdnik II ” w Świdniku, ul. Kolejowa 5, 21-040 Świdnik z dopiskiem: ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU: „Aktywny start” – program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Świdnickiego”.

Reklama

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button