AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Powiatowe szkoły bogatsze o ponad 10 milionów ze środków unijnych

27 i 29 czerwca dyrektorzy powiatowych szkół: Krzysztof Gałan – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, Waldemar Szałek – Dyrektor Zespołu Szkół w Piaskach, Stanisław Stefańczyk – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowy o dofinansowanie kolejnych wniosków unijnych. Towarzyszyli im Wicestarosta Powiatu Świdnickiego Waldemar Białowąs oraz Skarbnik Agnieszka Flis.
– To kolejne działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w powiatowych szkołach – podkreślał wicestarosta Waldemar Białowąs – to ponad 10 milionów złotych, które trafią bezpośrednio do uczniów i nauczycieli. Niezdecydowanych zapraszam do nauki w naszych nowoczesnych, pełnych możliwości szkołach – dodawał wicestarosta. W ramach otrzymanych środków w szkoły zorganizują dodatkowe zajęcia dla uczniów z przedmiotów zawodowych i ogólnych, staże i praktyki zawodowe, dodatkowe zajęcia i studia podyplomowe dla nauczycieli. Zostaną też doposażone szkolne pracownie.
W ZS Nr 1 realizowany będzie projekt z działania 12.4. Kształcenie zawodowe w ramach osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, który nosi tytuł: „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkole poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych, kursów kwalifikacyjnych i płatnych staży/praktyk realizowanych u pracodawców dla 200 uczniów z klas technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik logistyk oraz szkoły branżowej oraz kursów doskonalących i studiów podyplomowych dla 6 nauczycieli oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych. Całkowity budżet projektu wynosi 4 110 735,81 złotych. Termin realizacji zadań: marzec 2019 – sierpień 2021. W „Norwidzie” realizowany będzie też projekt z działania 12.6. Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, pod tytułem: „Otwarci na wiedzę”. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Nr 2, Zasadniczej Szkole Zawodowej/Szkole Branżowej poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 200 uczniów, mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć. Całkowity budżet projektu wynosi 1 640 848,20 zł. Termin realizacji zadań: październik 2018 – czerwiec 2020 r.
„Pr@ktycznie najlepsi w zawodach” to tytuł projektu, który od września 2018 r. do września 2021 r. realizowany będzie z Zespole Szkół w Piaskach. Jego wartość to 3 226 226,1 zł. Wsparciem zostanie objętych 204 uczniów oraz 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Dla uczniów przewidziano: wakacyjne staże zawodowe, 14 rodzajów kursów i szkoleń, m. in. spawacz metodą TIG, prawo jazdy kat. B, operator wózków widłowych, grafika komputerowa, czy techniki fryzjerskie i wizaż, zajęcia z pracownikami Autoryzowanych Stacji Obsługi (Skoda i BMW), wyjazdy na targi branżowe, uczelnie wyższe i do fabryk samochodowych, innowacyjne zajęcia konwersji pojazdu z silnikiem spalinowym na napęd elektryczny oraz budowa pojazdu typu Buggy. Projekt zakłada też doposażenie warsztatów szkolnych i pracowni dydaktycznych przedmiotów zawodowych w zawodach technik i mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, technik usług fryzjerskich oraz technik informatyk.
W I Liceum Ogólnokształcącym w Świdniku w październiku rozpocznie się realizacja projektu pt. „Moja przyszłość w moich rękach – II edycja”. Projekt w ramach działania 12.6 Kształcenie ogólne (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) zakończy się w czerwcu 2020 r. Cel główny to projektu to podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkole poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 183 uczniów, mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć. Wartość projektu opiewa na kwotę 1 149 381,56 zł.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button