AGROINFO

ŚWIDNIK I GMINA MEŁGIEW ZAGROŻONE ASF

Jak informuje powiatowy lekarz weterynarii w Świdniku, z dniem 19 lipca 2019 r. na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1247 zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. U. UE L 194/27) : do obszaru zagrożenia (STREFA NIEBIESKA) wchodzi gmina Mełgiew i miasto Świdnik.

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami

Do tej pory w obszarze zagrożenia, czyli strefie niebieskiej, była jedynie gmina Trawniki. Teraz znalazły się tu również Świdnik i Mełgiew. Z kolei gmina Piaski oraz Rybczewice pozostają nadal w obszarze objętym ograniczeniami czyli strefie czerwonej.

Nakazy i zakazy obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze zagrożenia (STREFA NIEBIESKA), objętym ograniczeniami (STREFA CZERWONA):

Nakazuje się:

 1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt
  z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty) w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń, gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy).
 2. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń,
  z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury
  i knurki.
 3. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
 4. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
 5. wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;
  • wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa;
  • stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym).
 6. Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, które wykonują
  tę czynność w danym gospodarstwie.
 7. Mycie i odkażanie rąk przed i po obsłudze świń, używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeprowadzanie dezynfekcji obuwia oraz sprzętu do obsługi świń.
 8. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
 9. Zgłaszanie do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) w ciągu 48 godzin od zaistnienia tego zdarzenia, urodzenie/oznakowanie świń w ciągu 30 dni od daty zdarzenia.
 10. Zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.
 11. Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.
 12. Uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie.

Zakazuje się:

 1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano
  w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni.
 2. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia chyba, że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.
 3. Uboju na własny użytek świń innych niż utrzymywane
  w gospodarstwie. 

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami oraz zagrożenia obowiązuje pisemne zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii, co najmniej na 24 godziny przed, zamiaru przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

reklama reklama

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami oraz zagrożenia obowiązuje badanie przed ubojowe i poubojowe wykonywane przez uprawnionego lekarza weterynarii.

Ponadto na terenie obszaru zagrożenia obowiązuje pobranie krwi od świń w kierunku ASF przed ubojem na użytek własny.

Opisane powyżej zakazy i nakazy dotyczą zarówno gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie na własne potrzeby jak i ferm komercyjnych.

Restrykcje w przemieszczaniu świń:

Strefa niebieska (obszar zagrożenia)

 • W obrębie strefy niebieskiej:
  • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
  • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
  • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świnie muszą zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii.
 • Poza strefę niebieską w granicach Polski:
  • można przemieszczać świnie TYLKO w celu natychmiastowego uboju w specjalnie zatwierdzonej do tego celu rzeźni,
  • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
  • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
   • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
   • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
   • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem,
   • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF- następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Warunki transportu zwierząt:

 • bezpośredni z gospodarstwa do rzeźni,
 • w przypadku transportu do rzeźni położonej poza strefą niebieską, transport ten musi odbywać się z góry określonymi trasami przewozu,
 • środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, muszą być czyszczone i odkażane najszybciej po rozładunku, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt albo jego kopia muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii,
 • ponadto każdy transport musi spełniać specyficzne warunki określone przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

 • W obrębie strefy czerwonej:
  • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
  • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
  • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
  • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni:
  • w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia),
  • w indywidualnych przypadkach wymagane jest badanie laboratoryjne w kierunku ASF (z wynikiem ujemnym) w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem,
 • Poza strefę czerwoną w granicach Polski:
  • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
  • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
   • muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia, pochodzą
    z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących
    z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami
    w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
   • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
   • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF
    z wynikiem ujemnym w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem,
   • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF- następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

źródło: http://www.piwswidnik.pl.pl/

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close