AKTUALNOŚCI

Ostatni dzwonek, aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej

Tylko do 13 września urzędy gmin przyjmują zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Dieta, w zależności od pełnionej funkcji, wynosi od 350 do 500 zł.

Co należy do zadań obwodowej komisji wyborczej?

– przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

– czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

– ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,

reklama reklama

– przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Za udział w pracach komisji obwodowej członek komisji otrzymuje zryczałtowaną dietę, zależną od pełnionej funkcji: członek komisji obwodowej otrzyma 350 zł, zastępca przewodniczącego 400, a przewodniczący 500 zł.

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej (instrukcja PKW)

Możesz być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej, jeżeli jesteś ujęty w stałym rejestrze wyborców w jednej z gmin na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji, oraz masz prawo do głosowania – czyli:

• jesteś obywatelem polskim;

• najpóźniej w dniu zgłoszenia kończysz 18 lat;

• nie jesteś pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

• nie jesteś pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

• nie jesteś ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Gdzie się zgłosić?

Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej powinieneś zgłosić bezpośrednio do pełnomocnika wyborczego wybranego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach, albo w urzędzie gminy.

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu oraz ich adresy znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Nie możesz być członkiem komisji, jeżeli jesteś:

• kandydatem w wyborach,

• komisarzem wyborczym,

• pełnomocnikiem wyborczym,

• pełnomocnikiem finansowym,

• urzędnikiem wyborczym,

• mężem zaufania lub obserwatorem społecznym,

• w stosunku do kandydata w wyborach:

– małżonkiem, jego ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym),

– synem, córką, wnukiem, wnuczką (tzw. zstępnym),

– rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia, w sytuacji, gdy kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja.

Szczegóły: PKW

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button