AKTUALNOŚCI

Piaski już tylko z jedną poradnią

W pierwszej połowie poprzedniego 2019 roku do mieszkańców Piask dotarły niepokojące informacje dotyczące zamknięcia dwóch poradni specjalistycznych działających do tej pory na terenie gminy. Dziś już wiemy, że udało się uratować poradnię chirurgii ogólnej, ginekologiczno- położnicza pozostaje zawieszona. I póki co, nic nie wskazuje na to by ta sytuacja miała ulec poprawie. Szpital tłumaczy się brakami kadrowymi, mieszkańcy protestują, powiat nie reaguje a gmina Piaski chce pomóc, ale ma związane ręce.

Wszystko zaczęło się w maju

„Z głębokim niepokojem i zdziwieniem przyjąłem pojawiające się informacje o możliwości ograniczenia funkcjonowania, czy wręcz likwidacji poradni działających przy kierowanym przez Pana szpitalem” – to słowa burmistrza Piask- Michała Cholewy, które skierował w swoim piśmie do dyrektora SPZOZ w Świdniku- Jacka Kamińskiego. To było 6 maja 2019 roku. Burmistrz zauważył, że do tej pory nie otrzymał ani ze strony szpitala, ani ze strony zarządu powiatu (jako organu prowadzącego) żadnych informacji ani sygnałów dotyczących problemów w funkcjonowaniu obu poradni. Podkreślił również jak ważną role obie placówki pełnią w codziennym życiu mieszkańców gminy Piaski.

Odpowiedź szpitala w tej sprawie była jednoznaczna. Tak- planuje się zawieszenie działalności obu poradni. Jako główny powód podano braki kadrowe. Ponadto szpital, jeszcze w maju, zawnioskował do Lubelskiego Oddziału NFZ o przeniesienie umowy o udzielanie świadczeń z poradni mieszczących się w Piaskach na poradnię zlokalizowaną w Świdniku przy ul. Leśmiana 4. W związku z tym lubelski NFZ zwrócił się do burmistrza Piask o zajęcie stanowiska w sprawie likwidacji obu poradni.

„Pragnę podkreślić, iż w naszej ocenie funkcjonowanie obydwu poradni w obecnej lokalizacji jest niezbędne. Co więcej, mieszkańcy naszej gminy wielokrotnie zgłaszali potrzebę zwiększenia dostępności poradnictwa specjalistycznego. Z tego też względu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów należałoby zwiększyć zakres świadczonych usług, a nie je ograniczać.” – napisał w swojej odpowiedzi burmistrz M. Cholewa.

NFZ nie wyraża zgody

… na przeniesienie świadczenia usług obu poradni z Piask do Świdnika, podzielając tym samym stanowisko burmistrza M. Cholewy. Zauważa również, że na terenie miejscowości Piaski oraz na okolicznych obszarach nie ma innych poradni ginekologiczno-położniczych oraz chirurgicznych, które mogłoby zastąpić te dotychczasowe.

Mimo obu negatywnych opinii świdnicki SPZOZ w czerwcu decydował się na kolejny krok. Całkowite rozwiązanie umowy z NFZ w części dotyczącej realizacji świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

reklama reklama

A mieszkanki protestują…

Informacja o tym, że od września nie będzie można już skorzystać z poradni ginekologiczno- położniczej na terenie Piask sprawiła, że blisko 70 mieszkanek Piaski i okolicznych gmin podpisało petycję wystosowaną do dyrektora Jacka Kamińskiego. W swoim piśmie podkreślały jak ważna jest taka poradnia dla osób starszych oraz dla kobiet w ciąży, które nie zawsze mają jak dojechać do Świdnika. Wskazywały również na długi czas oczekiwania na wizytę u ginekologa w świdnickiej poradni.

Opinia mieszkanek nie cofnęła decyzji szpitala. Poradnia nadal nie funkcjonuje. W 2018 roku udzielono tam 1052 porad lekarskich. Oprócz wyżej wspomnianych powodów dotyczących braku kadry lekarskiej, szpital wskazał również na złe warunki lokalowe oraz na brak odpowiedniego sprzętu- aparatu USG.

„Pragnę podkreślić, że do tej pory nie zgłaszano zastrzeżeń do warunków lokalowych gabinetów zajmowanych przez poradnię położniczo-ginekologiczną w Piaskach. W przypadku wystosowania wniosku o przeprowadzenie remontu tychże pomieszczeń zostałby on uznany jako zasadny.” – skomentował te zarzuty burmistrz M. Cholewa

Potrzebę lokalizacji poradni specjalistycznych, nie tylko na terenie Świdnika, widzi również radny powiatowy Zbigniew Twaróg, choć jak sam mówi mieszkańcy nie zgłaszali do niego akurat uwag dotyczących zamknięcia akurat poradni ginekologiczno-położniczej:

„Uważam, że to bardzo ważne, by wszyscy mieszkańcy z naszych terenów mieli równy dostęp do opieki zdrowotnej. Piaski są usytuowane strategicznie, mieszkańcom z gmin Trawniki czy Rybczewice jest znacznie bliżej zasięgnąć porady w Piaskach, a nie dojeżdżać aż do Świdnika. Cieszy mnie, że udało się uratować poradnię chirurgiczną. Może uda się w przyszłości przywrócić również z czasem ginekologiczno-położniczą?”

Poradnia chirurgiczna jednak zadziała

Ginekologa nie ma, udało się osiągnąć sukces w sprawie obecności chirurga w Piaskach. Tutaj szpital wystąpił do gminy z prośbą o modernizację pomieszczeń, a gmina do tego wniosku się przychyliła. Zainwestowano ze środków własnych blisko 55 tys. zł.

„Bardzo się cieszy, że poradnia chirurgiczna wznowiła swoją działalność” -mówi sekretarz gminy a zarazem radny powiatowy Marcin Najda.

„Władze gminy Piaski były w tym zakresie bardzo zdeterminowane. Jako radny rady powiatu złożyłem interpelacje dotyczące tych problemów. Nie mogłem uwierzyć w zamknięcie aż dwóch poradni, działających na terenie gminy Piaski, wchodzących w skład SPZOZ w Świdniku. Nieoficjalne informacje o zamiarze ich likwidacji pojawiły się na początku maja. Do władz gminy Piaski nie wpłynęły wtedy żadne oficjalne informacje w tym zakresie. Moje zaskoczenie było tym większe, że niektórzy będący obecnie w większości sprawującej władzę w powiecie radni, w swoich materiałach wyborczych zapewniali o rozwoju m.in. infrastruktury zdrowotnej. Na skierowane przeze mnie interpelacje, wynikające z ogromnych i uzasadnionych obaw mieszkańców gminy Piaski w zakresie dalszego funkcjonowania opieki zdrowotnej, uzyskałem odpowiedź, z której wynika, że plotki nie były tylko plotkami. Przykrym jest fakt, że samorząd gminy jak i niektórzy radni powiatowi z terenu gminy Piaski, o rodzącym się zagrożeniu w funkcjonowaniu tych poradni dowiedzieli się „pocztą pantoflową”. Przywrócenie działalności poradni chirurgicznej nie zadowala nas i naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że w nieodległym czasie uda się przywrócić do życia poradnię ginekologiczno-położniczą. Na jednym z ostatnich posiedzeń komisji budżetowej rady powiatu, pan Starosta poinformował nas, że planowana jest rozbudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala w Świdniku. Wnioskuję z tego, że problemy kadrowe, które jak wynika z udzielonej mi odpowiedzi, są głównym argumentem zamknięcia placówki w Piaskach, w niedługim czasie zostaną rozwiązane.”

Czy ginekolog wróci do Piask?

W poprzednich latach poradnia funkcjonowała. Nie było takich jak obecnie problemów z lekarzami, stan pomieszczeń nie był również problematycznym, tym bardziej liczba pacjentek. Co się więc zmieniło w przeciągu ostatniego roku? Jak twierdzi dyrektor szpitala Jacek Kamiński problemy związane z poradnią ginekologiczno-położniczą w Piaskach narastały już od dłuższego czasu.

„Według prawa jestem zobowiązany do prowadzenia jedynie poradni przyszpitalnych. Taka rolę pełni poradnia „K”, która w najbliższym czasie przejdzie remont i wzbogaci się o nowy sprzęt, który z pewnością będzie służyć wszystkim pacjentkom z powiatu świdnickiego. Placówka ginekologiczno-położnicza w Piaskach była utrzymywana tylko ze względów historycznych. Fatalny stan lokalu, który nie spełnia podstawowych wymogów, braki sprzętowe oraz mała liczba pacjentek sprawiły, że nie było sensu jej nadal prowadzić. Przede wszystkim jednak głównym powodem zamknięcia były braki kadrowe. Ja muszę zadbać głównie o odział w szpitalu i w przyszpitalnej poradni. To tam w pierwszej kolejności kierowani są specjaliści.”

Dyrektor J. Kamiński dodaje również, że w obecnych czasach nawet zwiększenie pensji dla lekarza ginekologa prawdopodobnie nie spowoduje znalezienie chętnego do pracy, w całym kraju panuje bowiem problem dotyczący braku specjalistów. Mimo wszystko stwierdza jednak, że jeśli udałoby się wyremontować pomieszczenia, to być może w przeciągu dwóch czy trzech lat, pod warunkiem znalezienia kadry, można by ewentualnie przywrócić poradnię w Piaskach.

„Jeżeli Pan Dyrektor wystąpi z takim wnioskiem i zapewni, że przychodnia wznowi swoją działalność, to samorząd z pewnością znajdzie środki finansowe na wyremontowanie tych pomieszczeń” – zapewnia burmistrz Piask Michał Cholewa i dodaje, że:

„Myślę, że nie musiałbym do tego zbyt długo przekonywać radnych Rady Miejskiej. Ja osobiście jak i wszyscy radni jesteśmy w tym zakresie zgodni. Bezdyskusyjną jest potrzeba wydatkowania pieniędzy na taki cel. O tym, że nasz samorząd bardzo poważnie traktuje tę problematykę jest fakt, że w 2019 roku wydatkowano znaczne środki finansowe na modernizację pomieszczeń poradni chirurgicznej oraz na termomodernizację całego budynku ośrodka zdrowia. Udało się również odnowić jego otoczenie.”

W Piaskach tylko się likwiduje

Poradnia ginekologiczno-położnicza nie jest pierwszą zlikwidowaną na terenie Piask. W ostatnich latach mieszkańcy zostali pozbawieni pracowni rentgenowskiej. Zmiana przepisów sprawiła, że w 2018 roku przestał tu również funkcjonować punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Władze gminy Piaski walczyły o jego utrzymanie, finansując część kosztów z budżetu samorządu. Jej zlikwidowanie okazało się jednak ogromnym utrudnieniem, bo rocznie miało tam miejsce około 2 tysięcy świadczeń dla mieszkańców z gmin: Piaski, Rybczewice oraz Trawniki. Teraz wszyscy muszą w alarmowej sytuacji udać się już bezpośrednio do Świdnika.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej muszą być realizowane bezpośrednio np. w gabinecie zabiegowym. W pewnych sytuacjach porady lekarskie oraz świadczenia pielęgniarskie mogą być udzielane w domu chorego. Głównie chodzi o zabiegi wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

Brak specjalistycznej opieki mieszkańcy Piask odczuwają również w przypadku rehabilitacji. Taki punkt znajduje się choćby w gminie Rybczewice, o wiele mniej licznej od drugich pod tym względem w powiecie świdnickim Piask. O tym jednak, gdzie zostanie zlokalizowany punkt rehabilitacyjny, decyduje świadczeniobiorca. Zawieranie umów następuje w drodze konkursu i kontraktowane jest na dany powiat lub grupę powiatów. Władze gminy nie mają na to bezpośredniego wpływu.

„My jako samorządowcy jesteśmy zobowiązani działać w granicach swoich kompetencji. Na terenie naszej gminy nie działa ZOZ prowadzony przez samorząd. Funkcjonują natomiast trzy podmioty prywatne tj.: Centrum Medyczne „Aga-Med”, NZOZ „NORMED” s.c., oraz NZOZOśrodek Zdrowia Bystrzejowice. To one, na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, zapewniają Podstawową Opiekę Zdrowotną. Przypomnę, że za każdym świadczeniobiorcą idą do nich określone środki finansowe w wysokości od 154 zł do 478 zł rocznie na osobę. Pozostałe usługi medyczne w tym ambulatoryjna opieka specjalistyczna czy rehabilitacja, są kontraktowane na poszczególne powiaty, w drodze konkursów ogłaszanych przez NFZ. Mieszkańcy zgłaszają nam wiele uwag w zakresie funkcjonowania służby zdrowia. Głównym problemem jest dostępność lekarzy specjalistów oraz usług w zakresie rehabilitacji. Są one jak najbardziej słuszne. Niestety, nasze kompetencje w tym zakresie są bardzo ograniczone” – stwierdza burmistrz Piask Michał Cholewa

Ile warte jest nasze zdrowie?

Nawet, a może przede wszystkim, w służbie zdrowia liczą się pieniądze. Można to pokazać na podstawie tego jak funkcjonują placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) czyli inaczej mówiąc lekarze rodzinni. Świadczenia jakie otrzymują finansowane są stawką kapitacyjną roczną, jest to stawka jaką lekarz otrzymuje na każdego zapisanego pacjenta. Obecnie (przyp. red. stan na 2019 rok) wynosi ona 154, 20 zł. na świadczeniobiorcę, czyli inaczej mówiąc na osobę, która należy do konkretnej przychodni. Oczywiście stawka jest korygowana zależnie od wieku albo miejsca pobytu pacjenta. Co to dokładnie oznacza?

W praktyce wygląda to tak, że najwięcej pieniędzy przyznawanych jest na osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych- stawka wynosi 478, 02 zł. Taka sama pula dotyczy osób po 75 roku życia. Następne w kolejności są świadczenia przyznawane na dzieci pomiędzy 0 a 6 rokiem życia oraz na osoby pomiędzy 66 a 75 rokiem- jest to 416,34 zł. Świadczenia przysługujące osobom pomiędzy 50 a 65 rokiem życia to kwota 205 ,09 zł., z kolei na osoby pomiędzy 7 a 19 rokiem życia przypada kwota 185, 04 zł. Najmniejsza świadczenie 154,20 zł przypada na osoby pomiędzy 20 a 39 rokiem życia. Wszystkie wymienione stawki są rocznymi.

Inaczej sytuacja wygląda w kwestii poradni specjalistycznych. Tutaj budżet jest jeden. Oznacza to, że szpital otrzymuje corocznie kwotę, którą musi sam rozdysponować pomiędzy poszczególne oddziały oraz poradnie. Fundusze te są jednak wciąż niewymierne do potrzeb związanych z dbaniem o zdrowie.

źródło: Wiadomości Piaseckie nr 74, grudzień 2019

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close