AKTUALNOŚCI

Ważne zarządzenia z gmin Trawniki i Piaski

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, w trosce o zdrowie mieszkańców gminy Piaski i gminy Trawniki, lokalne władze samorządowe wydały zarządzenia w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez urzędy. Na ich podstawie, do odwołania, zostaje wyłączona bezpośrednia obsługa petentów. Ograniczenia nie dotyczą: zgłoszenia urodzenia dziecka, wydania dowodu osobistego oraz sporządzenia aktu zgonu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY PIASKI:
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY TRAWNIKI:

Zarządzenie nr 120.5.2020
Wójta Gminy Trawniki
z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Trawniki poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815 ), § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) zarządzam, co następuje:

§ 1

reklama reklama

W okresie od 23 marca 2020 r. do odwołania – ograniczam wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Trawniki poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów – z zastrzeżeniem § 2.

§ 2

Ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów, o którym mowa w § 1, nie dotyczy spraw:

1) sporządzenia aktu zgonu;

2) zgłoszenia urodzenia dziecka;

3) wydania dowodu osobistego.

§ 3

Wszystkie dokumenty, kierowane do Urzędu Gminy Trawniki, należy składać:

1) w przypadku, gdy wymagany jest osobisty podpis:

a) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Gminy Trawniki dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) adres: /h3c9ttj84i/skrytka – jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany;

b) za pośrednictwem operatora pocztowego – jeśli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego;

2) w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: trawniki@trawniki.pl

3) dokumenty w formie papierowej, z wyłączeniem dokumentów dotyczących spraw wymienionych w § 2 niniejszego zarządzenia, można także umieścić w skrzynce podawczej przy wejściu do Urzędu Gminy Trawniki, Trawniki 605.

§ 4

Obsługa informacyjna klientów w zakresie spraw należących do właściwości Urzędu Gminy Trawniki będzie realizowana telefonicznie pod numerem 81 5856018 oraz pod numerami telefonów na stanowiskach merytorycznych Urzędu dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Urząd Gminy” i przed wejściem do budynku Urzędu, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: trawniki@trawniki.pl

§ 5

Dokonywanie płatności może być realizowane poprzez bankowość elektroniczną na konta podane na stronie BIP Urzędu: https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/ lub podane na nakazach podatkowych
i informacjach o opłatach za odpady komunalne, a także poprzez wpłaty na te konta przez placówki bankowe lub pocztowe.

§ 6

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

źródło:www.trawniki-online, UM Piaski

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button