AKTUALNOŚCI

Zaświadczenie o szczepieniach jako kryterium przyjęcia do przedszkola?

Senat chce, by jednym z warunków przyjęcia dziecka do przedszkola lub żłobka było przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu obowiązkowych szczepień ochronnych. Do projektu zmian prawnych zaproponowanych przez senatorów odniósł się Związek Powiatów Polskich.

Zapisy o posiadaniu szczepień jako kryterium przyjęcia do przedszkola bądź żłobka znalazły się w senackim projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

„(…) Kryterium przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego jest przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu przez kandydata wymaganych przepisami obowiązkowych szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do szczepień przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem wynikającym z obowiązujących przepisów” – głosi projekt zmian Prawa oświatowego.

„Jednym z warunków przyjmowania dzieci jest przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu przez dziecko wymaganych przepisami szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do odbycia szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych” – czytamy w projekcie zmian w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Senatorowie wskazali w uzasadnieniu, że skutkiem powszechności szczepień ochronnych jest m.in. brak świadomości społeczeństwa na temat realnych zagrożeń, jakie stwarzają choroby zakaźne.

„Wspomniany brak świadomości najczęściej przejawia się w niczym nieuzasadnionym sceptycyzmie co do bezpieczeństwa szczepionek. Bezpośrednią konsekwencją owego sceptycyzmu jest natomiast systematyczne zwiększanie się liczby dzieci, które nie są szczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych ze względu na przekonania rodziców” – napisali.

Senacki projekt zmian przepisów otrzymał nazwę „Szczepimy bo myślimy”. Jego autorzy zaznaczyli, że ich celem jest wskazanie, że przestrzeganie istniejących obowiązków może prowadzić do rzeczywistych korzyści.

„W tym przypadku do większej punktacji przy przyjęciu do publicznego żłobka czy przedszkola lub, jak w przypadku istniejących już uchwał na poziomie prawa miejscowego, możliwość skorzystania z placówek publicznych w ogóle. Naturalnym skutkiem proponowanych zmian będzie spadek uchyleń od realizacji obowiązku, a co za tym idzie wzrost poziomu wyszczepialności społeczeństwa” – głosi projekt.

Do dokumentu odniósł się Związek Powiatów Polskich, który otrzymał tekst nowelizacji do zaopiniowania. Organizacja nie zgłosiła zastrzeżeń do zakresu merytorycznego projektu, jednak przekazała swoje wątpliwości i uwagi.

ZPP zwrócił się m.in. z pytaniem, czy zostanie określony wzór zaświadczenia o posiadaniu przez dziecko wymaganych przepisami szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do odbycia szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

„W celu większej przejrzystości i wyeliminowania ewentualnych wątpliwości uważamy za warte rozważenia, uregulowanie w przepisach konieczności opracowania tego typu wzorów” – czytamy w piśmie ZPP, przekazanym Serwisowi Samorządowemu PAP.

reklama reklama

ZPP zwrócił jednocześnie uwagę, że informacja o posiadaniu szczepień obowiązkowych zostaje zamieszczona w Książeczce szczepień, która jest częścią Książeczki Zdrowia Dziecka i którą dysponują opiekunowie dziecka. „Stąd też poddajemy pod rozwagę, czy w takim przypadku nie należałoby uznać za wystarczające przedstawienie kopii Książeczki szczepień” – wskazano.

ZPP zaznaczył także, iż w przepisach należałoby przewidzieć sytuację, w której opiekun będzie miał utrudnioną możliwość pozyskania potrzebnych danych. „Może to dotyczyć na przykład rodziców zastępczych czy placówek opiekuńczo-wychowawczych, którym nie została przekazana pełna dokumentacja medyczna dziecka i nie jest możliwe pozyskanie takich danych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub powiatowe centrum pomocy społecznej”.

źródło: Serwis Samorządowy PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button