EDUKACJA

Będą zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym

W przyszłym roku też będą obowiązywały zawężone zagadnienia na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym, od 2022 r. ósmoklasiści będą podchodzić do egzaminy w maju, skrócone mają też być terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych – takie m.in. rozwiązania mają znaleźć się w projekcie nowelizacji Prawa oświatowego. Założenia zostały na razie wstępnie opisane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

fot. PAP

Ze względu na Covid-19

Planuje się, że ze względu na nauczanie zdalne w przyszłym roku egzaminy ósmoklasisty i maturalne także odbędą się na podstawie zawężonego katalogu zagadnień. Wymagania egzaminacyjne na rok 2022 będą tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi na rok 2021, opracowanymi przez zespoły ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Od 2023 r. egzaminy mają już być przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

W myśl projektu w 2022 roku egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Absolwenci będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

reklama reklama

W roku szkolnym 2021/2022 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Dla egzaminu na poziomie rozszerzonym nie będzie ustalony w tych latach próg zdawalności (30% punktów możliwych do uzyskania) decydujący o zdaniu egzaminu z przedmiotu dodatkowego.

Na stałe

Nowela ma zmienić także na stałe termin egzaminu ósmoklasisty. Od 2022 r. będzie on przeprowadzany w maju. „Przesunięcie egzaminu o około miesiąc pozwoli uczniom szkoły podstawowej lepiej przygotować się do egzaminu”. Ponadto w projekcie znajdzie się zmiana polegająca na rezygnacji z przeprowadzania od roku szkolnego 2021/2022 egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przesunięcie terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z kwietnia na maj wymaga dostosowania ustawowych terminów rekrutacyjnych. Do 5 dni ma być skrócony termin dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), którego zadaniem jest potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Do 3 dni mają być skrócone terminy na poszczególnych etapach postępowania odwoławczego (dotychczas terminy te wynosiły odpowiednio 5 lub 7 dni). Jak podkreślono, skrócenie ww. terminów będzie możliwe dzięki rozszerzeniu katalogu czynności realizowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

źródło: PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Zobacz również
Close
Back to top button