ŻYCIE I STYL

Czy podczas kwarantanny pracownik może korzystać z urlopu?

Wyjątkowo w okresie kwarantanny tylko ten pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, który świadczy pracę w trybie zdalnym – ocenia Państwowa Inspekcja Pracy. Urlopu udziela się wówczas na dni, które dla tego pracownika miały być dniami pracy. Natomiast w sytuacji, gdy dany pracownik w okresie kwarantanny nie świadczy pracy zdalnie, według PIP, nie ma możliwości udzielenia mu w tym czasie urlopu wypoczynkowego.

Jak wskazuje Inspekcja, zgodnie z art.1542 § 1 Kodeksu pracy, urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy. W przepisach wskazano, że w szczególności dotyczy to: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się dopełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy, a także urlopu macierzyńskiego.

PIP zauważa, że w myśl postanowień art. 166 Kodeksu pracy, te same przyczyny, jeżeli wystąpią już w trakcie trwającego urlopu wypoczynkowego, spowodują jego obligatoryjne przerwanie i pracodawca będzie zobowiązany w takiej sytuacji udzielić tego urlopu w terminie późniejszym. „W świetle przepisów okres choroby czy też okres odosobnienia nie może być +zamieniony+ wedle woli pracownika na urlop wypoczynkowy” – podkreśla PIP. „Zatem co do zasady pracodawca, nie może pracownikowi, na którego została nałożona kwarantanna, lub pracownikowi przebywającemu w izolacji z powodu COVID-19, udzielić urlopu wypoczynkowego w tym okresie. Pracownik w tych okresach pobiera wynagrodzenie chorobowe”.

Jednocześnie PIP zauważa, że od listopada 2020 r. pojawił się w tym zakresie wyjątek, kiedy udzielenie urlopu wypoczynkowego jest możliwe. Związane jest to z nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w której dodany został art. 4h. Zgodnie z tym przepisem w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

reklama reklama

W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, czyli zasiłek chorobowy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone w odrębnych przepisach.

„Z powyższego wynika, że ustanowiono przepis, w którym dopuszcza się świadczenie pracy zdalnej przez pracownika poddanego kwarantannie. Co za tym idzie, możliwe jest korzystanie przez tego pracownika w okresie, w którym wykonuje on pracę w trybie zdalnym z przysługujących mu uprawnień pracowniczych, w tym dotyczących urlopu wypoczynkowego” – ocenia PIP.

Według Inspekcji, wyjątek ten, dotyczący możliwości korzystania z urlopu wypoczynkowego w okresie kwarantanny, nie będzie natomiast obejmował pracownika, który nie wykonuje pracy w trybie zdalnym np. z powodu braku takich możliwości. PIP przypomina też, że urlop wypoczynkowy w trakcie kwarantanny nie zwalnia pracownika z zasad kwarantanny tj. zakazu opuszczania miejsca zamieszczania.

źródło: PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button