AKTUALNOŚCI

Rodzinny kapitał opiekuńczy – rola ZUS i GOPS

Rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości 12 tys. zł będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia – zakłada projekt ustawy. Rozpatrywaniem wniosków będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale jest też przewidziana rola dla ośrodków pomocy społecznej.

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym trafił właśnie do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Projekt zakłada, że przepisy w sprawie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu wejdą w życie w kwietniu przyszłego roku.

Rodzinny kapitał opiekuńczy – komu przysługuje?
Ma przysługiwać rodzicom na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Z regulacji wynika, że świadczenie będzie wypłacane w częściach miesięcznych wynoszących 500 zł. Natomiast małżonkowie, jeżeli nie została orzeczona prawomocnym orzeczeniem sądu separacja, będą mogli samodzielnie wskazać, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez okres 12 miesięcy.

Do nowego wsparcia uprawnione będą także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie (Kapitał nie przysługuje jeżeli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub jeśli członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze).

Zgodnie z projektem świadczenie będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzinę dochód (brak kryterium dochodowego), będzie też nieopodatkowane. Ustalenie prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz jego wypłata mają następować na wniosek matki lub ojca. Żeby uniknąć potrąceń, trzeba go złożyć do 30 dni po dniu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.

reklama reklama

Wnioski o kapitał będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i „Rodzina 500 plus”. Są to: Portal Emp@tia, PUE ZUS i bankowość elektroniczna).

Rola ZUS
W myśl projektu realizacja rodzinnego kapitału opiekuńczego, tj. prowadzenie postępowania w sprawie przyznania tego świadczenia i jego wypłata należeć będzie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Powierzenie ZUS powyższego zadania ma na celu optymalizację procesu przyznawania i obsługi świadczeń. Wiąże się ono z dążeniem do zmniejszenia kosztów związanych z przyznawaniem i przekazaniem uprawnionym środków pieniężnych” – wskazano w uzasadnieniu.

ZUS od 1 lipca 2021 r. przejął od gmin realizację rządowego programu „Dobry Start”, a od 2022 r. ma przejąć także realizację świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+”.

Rola GOPS
Projekt przewiduje jednak także rolę dla gminnych jednostek. Zapisano w nim, że w przypadku gdy matka albo ojciec marnotrawią wypłacany im kapitał lub wydatkują go niezgodnie z celem, zostanie im on przekazywany w całości lub w części odpowiednio przez kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

W projekcie założono, że rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Według szacunków rządu w pierwszym roku obowiązywania ustawy wsparciem zostanie objętych około 410 tysięcy dzieci.

Dofinansowanie żłobka
Na wniosek rodziców rodzinny kapitał opiekuńczy może być przekazywany bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy albo zatrudniającemu dziennego opiekuna (jeżeli comiesięczna opłata jest niższa, wówczas rodzice będą otrzymywać różnicę).

Projekt wprowadza również dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym (głównie dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie). Dofinansowanie będzie przysługiwać w wysokości maksymalnie 400 zł miesięcznie i będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna.

źródło: PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button