ŻYCIE I STYL

Wakacje w Unii? Upewnij się, że masz ubezpieczenie zdrowotne

Nadszedł długo wyczekiwany czas wakacji, urlopów i rodzinnych wyjazdów. Jeśli zamierzamy spędzić wakacje w Unii Europejskiej, to warto sprawdzić swoje ubezpieczenie zdrowotne.

Jest potrzebne nie tylko wtedy, gdy przebywamy w Polsce, ale także w przypadku nagłego zachorowania podczas tymczasowego pobytu w innym kraju Unii Europejskiej. Mogą to być zarówno wakacje, wyjazd w celach turystycznych jak i podróż służbowa. Warto przypomnieć, że obywatelom UE przysługuje prawo do leczenia, którego nie można odłożyć do czasu powrotu do domu. Opieka będzie odbywać się na takich samych warunkach jak dla osób ubezpieczonych w kraju, w którym przebywają.

Kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?
Koniecznie należy pamiętać o tym, że ubezpieczenie zdrowotne różni się od ubezpieczenia chorobowego. Z tym drugim mamy do czynienia gdy zachorujemy i czasowo nie możemy być w pracy. Wtedy lekarz wystawia zwolnienie lekarskie i możemy otrzymać zasiłek chorobowy. Ubezpieczenie zdrowotne dotyczy natomiast m.in. wizyt u lekarza, pobytu w szpitalu i refundacji recept. Dzięki niemu nie musimy płacić za badania i leczenie gdy np. złamiemy nogę.

Ubezpieczenie zdrowotne daje dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Ma do nich prawo każdy, kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, czyli jest np. pracownikiem, zleceniobiorcą lub prowadzi działalność gospodarczą. Ze świadczeń może korzystać także członek rodziny osoby ubezpieczonej, który został zgłoszony do ubezpieczenia.
Status członka rodziny posiada: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Członkiem rodziny są również małżonek oraz wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza ich twój płatnik składek, a więc firma, w której jesteś zatrudniony. Musisz tylko pamiętać, aby poinformować o tym, że posiadasz członków rodziny, którzy muszą zostać zgłoszeni do twojego ubezpieczenia. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, zarówno siebie, jak i bliskich, zgłaszasz sam (robisz to na formularzu ZUS ZCNA).

reklama reklama

Dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek rodziny dopóki nie skończy 18 lat. Jeśli dalej uczy się w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej, to ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy rodzicu dopóki nie skończy 26 lat. Jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy osobie objętej ubezpieczeniem zdrowotnym bez ograniczenia wieku.

Pamiętajmy, że w momencie, gdy skończy się nam umowa o pracę albo umowa zlecenia, płatnik składek wyrejestruje z ubezpieczenia nas i członków naszej rodziny. Jednak gdy staniesz się wtedy osobą bezrobotną i zarejestrujesz się w urzędzie pracy, to ubezpieczenie zdrowotne nadal będzie Ci przysługiwać. Możesz też zgłosić do niego dzieci, małżonka, rodziców i dziadków.

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą
Fakt objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym siebie i członków rodziny możemy sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Pewni uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej możemy wystąpić z wnioskiem o wystawienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Potwierdza ona prawo do bezpłatnego leczenia w każdym UE lub EFTA

Każdy, kto posiada Internetowe Konto Pacjenta lub konto na portalu EPUAP może za ich pośrednictwem złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ. Ponadto wniosek można złożyć osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ lub wysłać mailem bądź pocztą do oddziału właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Karta jest wydawana bezpłatnie, oddzielnie dla każdego członka rodziny. Podczas wszystkich wyjazdów zagranicznych należy mieć ją przy sobie. Stanowi dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w jednym z krajów UE.

źródło: ZUS Lublin

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button