AKTUALNOŚCI

Reakcje Polaków wobec wojny w Ukrainie (Реакція поляків на війну в Україні)

Zdecydowana większość Polaków (88%) z uwagą śledzi wydarzenia w Ukrainie. Ponad dwie trzecie (68%) w jakiś sposób, np. rzeczowo lub finansowo, pomaga Ukraińcom. Ponad połowa (57%) bojkotuje rosyjskie produkty. Mniej osób przyznaje, że podejmuje jakieś działania mające na celu zabezpieczenie przed możliwymi negatywnymi skutkami wojny dla siebie i swojej rodziny: 11% gromadzi gotówkę, 8% robi zapasy żywności i innych najpotrzebniejszych rzeczy, 4% robi zapasy paliwa. Część osób planuje lub tylko rozważa wyjazd w bezpieczniejsze miejsce, przy czym więcej osób bierze pod uwagę ewentualność wyjazdu z kraju (8%) niż myśli o zmianie miejsca pobytu na terenie Polski (4%).

Переважна більшість поляків (88%) уважно стежить за подіями в Україні. Більш ніж дві третіх польського населення (68%) у певний спосіб допомагає українцям, наприклад матеріально чи фінансово. Більше половини (57%) бойкотує російську продукцію. Значно менша кількість осіб визнала, що для власного захисту та захисту своєї сім’ї від можливих негативних наслідків війни вживає певних заходів: 11% накопичує готівку, 8% запасається їжею та іншими найнеобхіднішими речами, 4% – паливом. Деякі планують або лише роздумують про переїзд в безпечне місце, хоча більшість на разі припускає таку можливість (8%), ніж планує зміну місця перебування в Польщі (4%).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (383) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 lutego do 10 marca 2022 roku na próbie liczącej 1078 osób (w tym: 56,0% metodą CAPI, 28,4% – CATI i 15,6% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Дослідження «Актуальні проблеми та події» (383) проводилося методом «mixed-mode» на репрезентативній іменній вибірці повнолітніх польських мешканців, відібраних із реєстру PESEL.Кожен респондент самостійно обрав один із способів опитування: пряме інтерв’ю за участю інтерв’юера (метод CAPI); телефонне інтерв’ю після контакту з інтерв’юером CBOS (CATI) – респондент отримав контактні дані в листі-повідомленні CBOS; самостійне заповнення онлайн-анкети, доступ до якої був можливий за допомогою логіна та пароля, наданих респонденту в листі-повідомленні від CBOS. У всіх трьох випадках опитування мало однаковий набір питань і структуру. Опитування проводилося з 28 лютого по 10 березня 2022 року на вибірці з 1078 осіб (у тому числі: 56,0% за методом CAPI, 28,4% – CATI та 15,6% – CAWI). CBOS проводить статутні дослідження в рамках вищеописаної процедури з травня 2020 року, подаючи за кожним разом пропорції прямих, телефонних та інтернет-інтерв’ю.

źródło: CBOS

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button