EDUKACJA

Nowe wymagania na egzaminie ósmoklasisty

Minister Edukacji i Nauki wydał rozporządzenie dotyczące wymagań na egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie kończący szkołę podstawową będą musieli m.in. znać wybrane dzieła Adama Mickiewicza, rozwiązywać zadania praktyczne z matematyki oraz posługiwać się językiem obcym nowożytnym na poziomie A2.

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie MEiN w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. Dokument określa zakres wiedzy i umiejętności z języka polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego, który powinien posiadać uczeń przystępujący do egzaminu.

Szczegółowy zakres wymagań został opisany w załączniku do rozporządzenia. Zgodnie z nim uczniowie, przystępujący do egzaminu z języka polskiego, powinni zapoznać się z wybranymi utworami literatury polskiej i światowej oraz umieć je omawiać z wykorzystaniem potrzebnej terminologii. Lista lektur obowiązkowych obejmuje dziewięć pozycji, w tym m.in. przegląd dzieł Adama Mickiewicza, utwory Jana Kochanowskiego i Henryka Sienkiewicza.

W szczegółowych wymaganiach z matematyki znajdują się m.in. działania na liczbach naturalnych, ułamki, potęgowanie, pierwiastkowanie, obliczenia procentowe, tworzenie wyrażeń algebraicznych, geometria oraz obliczenia praktyczne.

Według załącznika do rozporządzenia w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego odpowiadają poziomowi A2 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przepisami, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określa szczegółowe wymagania, które powinien posiadać absolwent szkoły podstawowej. Wymagania te zostały sformułowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

źródło: PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button