AKTUALNOŚCI

Ustawa o dodatku węglowym w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw dostępny jest tekst ustawy o dodatku węglowym, która zakłada wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym.

Zgodnie z ustawą, aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Gmina będzie miała z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

16 sierpnia podpisano rozporządzenie w sprawie wzoru wniosków na dodatki węglowe, umożliwiające od 17 sierpnia gminom drukowanie i następnie przyjmowanie wniosków.

KTO  MOŻE  SKŁADAĆ  WNIOSEK  O  DODATEK  WĘGLOWY:

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy opalane węglem. Nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Mieszkańcy, którzy jednak jeszcze nie złożyli takiej deklaracji (do CEEB) powinni ją złożyć we właściwym urzędzie przed złożeniem wniosku o dodatek węglowy (druki dostępne w urzędach). Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.

Ustawa przewiduje ponadto, że BGK będzie mógł zaciągać kredyty i emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, z których środki będą przeznaczone na utworzenie linii kredytowej dla przedsiębiorców będących przedsiębiorstwami energetycznymi. Ma to zagwarantować ciągłość dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia węgla kamiennego. Maksymalna kwota kredytu to 20 mln zł.

Nowe przepisy przewidują, że maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe wynosić będzie 11,5 mld zł, a źródłem finansowania będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według MF, z NBP będzie pochodziło ok. 9,5 mld zł. Dodatkowo w ustawie przewidziano 2 mld zł na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button