AKTUALNOŚCI

Świdnik: Pod rower wbiegł pies. Kobieta trafiła do szpitala

Do groźnej sytuacji doszło w sobotę na terenie Świdnika. Pod koła jadącej na rowerze kobiety wtargnął biegający luzem pies i w wyniku tego rowerzystka wywróciła się doznając obrażeń ciała. Policja przypomina, że posiadanie psa wiąże się również z obowiązkami, jakie nakłada na właścicieli czworonogów prawo.

W sobotę po południu świdnicka policja otrzymała zgłoszenie, że na terenie miasta doszło do zdarzenia z udziałem rowerzystki, która potrzebuje pomocy medycznej. Jak ustalili policjanci, w parku pod koła jadącej 67-letniej kobiety wbiegł pies, który spowodował, że rowerzystka wywróciła się. Kobieta została zabrana przez załogę karetki do szpitala.

Na miejscu zdarzenia znajdowała się właścicielka psa, która potwierdziła, że pies biegał luzem, bez smyczy. Obie kobiety były trzeźwe. Policjanci będą prowadzić czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie w tej sprawie.

Przepisy nakładają na właściciela czworonogów, obowiązek należytej kontroli swojego psa udając się z nim w miejsca ogólnodostępne. Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga bez odpowiedniego zabezpieczenia, a na terenach zielonych gdy nie ma możliwości sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

Przepisy

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia penalizuje artykuł 77 kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie obojętne pozostaje czy posiadacz psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej, czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego. Dlatego też wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu częściej znajdziemy w stosownych uchwałach Rady Miasta.

W treści Uchwały Rady Miasta Świdnika w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik Rozdział VI został poświęcony obowiązkom osób utrzymujących zwierzęta domowe.

§ 12. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, niepozostawiania ich bez nadzoru i zapewnienia
ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

Reklama
 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i na innych terenach
  przeznaczonych do użytku publicznego. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach lub woreczkach, mogą być wrzucane do
  koszy śmietnikowych oraz pojemników na odpady zmieszane. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
 2. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkaniowych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
 3. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do:
  1) wyposażenia psa w obrożę wraz z identyfikatorem, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kaganiec,
  2) na terenach ogólnie dostępnych prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu,
  3) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.
 4. Zabrania się:
  1) pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzęta znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiającym opuszczenie go przez zwierzę.
  § 13. Zwolnienie psów z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych ogólnie dostępnych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, lecz nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne.
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button