AKTUALNOŚCI

Rząd przyjął obszerną nowelizację Kodeksu pracy – co się zmieni

Dłuższy urlop rodzicielski i dwa nowe rodzaje urlopu: opiekuńczy oraz od siły wyższej, a także ułatwienia w korzystaniu z elastycznej organizacji pracy i nowe zasady dotyczące umów na czas określony – przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Kodeksu pracy.

fot. PAP

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji Kodeksu pracy, która ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw – w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

„Polska się zmienia, zmienia się rynek pracy, w szybkim tempie zmieniają się potrzeby pracowników i pracodawców, dlatego musimy również zmieniać nasze regulacje, które będą chronić rynek pracy, ale będą przede wszystkim chronić pracownika” – powiedział premier na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Dłuższy urlop rodzicielski

Zgodnie z przyjętym projektem łączna długość urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców ma wzrosnąć z obecnych 32 tygodni po urodzeniu jednego dziecka lub 34 tygodni po urodzeniu dwojga i więcej dzieci do odpowiednio 41 lub 43 tygodni.

Nowelizacja wprowadza również nieprzenaszalną część urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 9 tygodni dla drugiego z rodziców. W praktyce oznacza to możliwość skorzystania przez jednego z rodziców z maksymalnie 32/34 tygodni tego urlopu, zaś przez drugiego z 9 tygodni. Skróceniu ulegnie natomiast okres, w którym będzie możliwe skorzystanie z urlopu ojcowskiego – z 24 do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

„Zależy nam na tym, żeby podnieść rolę ojca w rodzinie, żeby ojciec aktywnie uczestniczył w wychowaniu dziecka, co przyczynia się do poprawy polityki prorodzinnej” – zaznaczyła w trakcie konferencji minister rodziny Marlena Maląg.

Zmienić ma się również wysokość zasiłku macierzyńskiego. Pod warunkiem złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie nie później niż 21 dni po porodzie będzie on wynosił 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Ojcu dziecka za okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Kolejną istotną zmianą jest uniezależnienie prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, matka musi być gdzieś zatrudniona.

Urlop opiekuńczy i z powodu siły wyższej

Nowelizacja wprowadzi również dwa nowe rodzaje urlopu – opiekuńczy i z powodu siły wyższej. Pierwszy – bezpłatny – ma być przyznawany „w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek/małżonka) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych”. Maksymalny wymiar tego urlopu to 5 dni w roku kalendarzowym.

Drugi dotyczy „zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność”.

„Jest to 16 godzin lub dwa dni w ciągu roku kalendarzowego. Ten urlop będzie płatny połowę wynagrodzenia” – wyjaśniła minister Maląg.

Łatwiej o elastyczną organizację pracy

Po nowelizacji Kodeksu pracy łatwiejsze ma być korzystanie z tzw. elastycznej organizacji pracy przez rodziców dzieci w wieku do 8 lat oraz opiekunów osób wymagających „znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych” i mieszkających razem z pracownikiem.

Odrzucenie wniosku o elastyczną organizację pracy, a w tym telepracę, elastyczne rozkłady czasu pracy (ruchomy czas pracy, indywidualny czas pracy i przerywany czas pracy) lub pracę w niepełnym wymiarze, będzie wymagało przedstawienia przez pracodawcę pisemnego uzasadnienia.
Pozostałe zmiany

Nowelizacja ma także zmienić przepisy dotyczące umów na czas określony. Wprowadzony zostanie obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy – tak samo jak w wypadku umów na czas nieokreślony.

Nowelizacja ma również wprowadzić zakaz „prowadzenia wszelkich przygotowań do zwolnienia pracowników w okresie ciąży i okresie urlopu macierzyńskiego, z którego pracownica korzysta w związku z urodzeniem dziecka bez składania wniosku, a także od dnia wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o udzielenie: części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części i urlopu opiekuńczego albo jego części oraz skorzystania z takiego urlopu, a także z powodu wystąpienia z wnioskiem o elastyczną organizację pracy do dnia zakończenia pracy w ramach elastycznej organizacji czasu pracy”.

Wydłużeniu z 4. do 8. roku życia dziecka ma ulec okres, do ukończenia którego pracodawca może polecać pracownikowi – tylko za jego zgodą – pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy.

Nowelizacja doprecyzuje również, że „korzystanie przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego – z obniżonego wymiaru czasu pracy nie wpływa na wymiar tego urlopu”.

Zmienią się też zasady dotyczące umów o pracę na okres próbny. Nowelizacja ma m.in. zagwarantować, „iż okres próbny będzie współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy”. Natomiast zawarcie kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem ma być możliwe tylko wtedy, gdy pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Nowelizacja wprowadzi także zakaz zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz zakaz poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu.

źródło: PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button