AKTUALNOŚCI

Do grupy „zero” dopisano nowe kategorie osób

W sobotę weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W rozporządzeniu uzupełniono kolejności szczepień przeciwko COVID-19 o nowe kategorie osób.

Do grupy „zero” dopisano osoby zatrudnione w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Grupę pierwszą rozszerzono o osoby przebywające w hospicjum domowym oraz w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Zakwalifikowano do niej również osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. Szczególnie dotyczy to osób z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 (a nie od wejścia w życie projektowanego rozporządzenia) – gdyż w tym okresie osoby te mają znacząco obniżoną odporność).

W tym punkcie dodano też osoby pracujące z dziećmi w regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W wyniku zmiany rozporządzenia w grupie pierwszej znaleźli się również strażnicy straży gminnych (miejskich).

Kolejną zmianą w rozporządzeniu jest zwolnienie z obowiązku kwarantanny przez osoby przekraczające granicę naszego kraju, jeżeli osoby te posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (chodzi o każdy rodzaj testu) wykonanego, przed przekroczeniem tej granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (rezultatu tego badania diagnostycznego).

Ponadto z zakazu prowadzenia usług hotelarskich wyłączono pobyty w hotelach i innych podmiotach świadczących usługi hotelarskie dziennikarzy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza.

Z zakazu zgromadzeń wyłączono szkolenia i kursy dla strażników gminnych (miejskich) oraz konkursy, olimpiady i turnieje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), a także próbne zastosowanie materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Od 22 stycznia zarejestrować się mogą osoby powyżej 70. roku życia.

Natomiast osoby, które nie mają jeszcze 70 lat (urodzeni w roku 1952 lub później) oraz posiadające numer PESEL, mogą zgłosić chęć zaszczepienia się, wypełniając odpowiedni formularz. Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie. Zarejestrować się będą mogły w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla ich grupy i dostaną e-skierowanie.

reklama reklama

Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.

źródło: Serwis Samorządowy PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button