AKTUALNOŚCI

Nowy Kodeks pracy – 10 najważniejszych zmian

Dwie nowelizacje Kodeksu pracy wprowadziły nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej, urlopów, dokumentacji pracowniczej, warunków pracy oraz kontroli trzeźwości. Publikujemy najważniejsze zmiany.

Kontrole trzeźwości

Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników weszły w życie 21 lutego. Dzięki nim pracodawca ma możliwość przeprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników, nawet jeśli pracownik nie okazuje oznak bycia pod wpływem alkoholu. Dotyczy to kategorii pracowników wyszczególnionych w przepisach wewnątrzzakładowych.

W przypadku wszystkich pracowników, badanie trzeźwości będzie dopuszczalne w razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy pod wpływem alkoholu albo pił alkohol w pracy. W takiej sytuacji badanie trzeźwości będzie mogła przeprowadzić policja. Samodzielne badanie trzeźwości pracodawca będzie mógł stosować w odniesieniu do pracowników, których praca stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub dla mienia.

Kontrola trzeźwości będzie mogła być przeprowadzana również w miejscu wykonywania pracy zdalnej, jednak wcześniej musi zostać zawarte z pracownikiem porozumienie w tej sprawie.

Analogiczne przepisy dotyczą kontroli pracowników na obecność narkotyków.

Praca zdalna i hybrydowa

Od 7 kwietnia weszły w życie przepisy regulujące pracę zdalną i hybrydową. Według nich praca zdalna będzie mogła być wykonywana w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika. Zasady jej wykonywania powinny zostać określone w porozumieniu z organizacjami związkowymi, regulaminie pracy lub w indywidualnym porozumieniu z pracownikiem.

Co do zasady pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej rodzicom, którzy wychowują dziecko do czwartego roku życia, rodzicom lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami lub kobietom w ciąży. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których udzielenie pracy zdalnej nie będzie możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy.

Pracodawca ma też obowiązek wyposażyć pracownika w niezbędny sprzęt i narzędzia do wykonywania pracy zdalnej oraz zrekompensować m.in. koszty zużycia energii elektrycznej i internetu.

Praca zdalna może być wykonywana na wniosek pracownika lub polecenie pracodawcy. Wykonywanie pracy zdalnej pracodawca może polecić w przypadku obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz z powodu działania siły wyższej np. zniszczenie miejsca pracy na skutek pożaru czy zalania.

Okazjonalna praca zdalna

Również 7 kwietnia weszły w życie zmiany Kodeksu pracy wprowadzające okazjonalną prace zdalną. Zgodnie z nowymi przepisami Pracownik ma prawo do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej przez nie więcej niż 24 dni roku kalendarzowym. Prawo to przysługuje pracownikowi niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy.

Wniosek pracownika dotyczący pracy zdalnej okazjonalnej nie jest wiążący i pracodawca może odmówić jego uwzględnienia.

Urlop opiekuńczy

Od 26 kwietnia pracownik będzie miał prawo do dodatkowych pięciu dni urlopu w roku kalendarzowym. Będzie to urlop opiekuńczy, który można wykorzystać w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. Urlop ten będzie mógł być wykorzystany jednorazowo lub w częściach. Za czas urlopu pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Zwolnienie z powodu siły wyższej

Także od 26 kwietnia dwa dni wolnego pracownik będzie mógł wziąć z powodu działania siły wyższej. Dotyczy to m.in. pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Urlop będzie przysługiwał w wymiarze dwóch dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym, z zachowaniem za czas tego zwolnienia prawa do 50 proc. wynagrodzenia, które obliczane jest tak, jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

Zmiany w urlopie rodzicielskim

Zmiany w prawie do urlopów, które wchodzą w życie 26 kwietnia dotyczą też prawa do urlopu rodzicielskiego, którego okres nieprzenoszalny będzie wynosił po 9 tygodni dla każdego z rodziców. Zgodnie z nowym Kodeksem pracy kobieta może otrzymywać 100 proc. zasiłek za cały okres korzystania z urlopu macierzyńskiego. W przypadku korzystania z urlopu rodzicielskiego oboje rodzice mają prawo do 70 proc. zasiłku, albo kobieta może złożyć wniosek o wypłacanie jej 81,5 proc. zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, natomiast dla ojca dziecka za okres 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części urlopu przysługuje 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Nowe przepisy zakładają też skrócenie okresu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Prawo pracownika do zmiany warunków pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy zakłada też, że pracownik po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy, w tym również na podstawie umowy na okres próbny, będzie miał prawo do wystąpienia o formę zatrudnienie z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca będzie musiał odpowiedzieć pisemnie na wniosek w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca. Wystąpienie o zmianę warunków pracy nie będzie mogło być podstawą do wypowiedzenia umowy.

Dokumentacja pracownicza

Zmiany w Kodeksie pracy powodują też konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z projektem rozporządzenia, pracodawca będzie miał obowiązek w części B dokumentacji pracowniczej zamieścić wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę oraz odpowiedzi pracodawcy na wnioski pracownika. Te same zasady gromadzenia dokumentacji dotyczyć będą wniosków pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę.

W części B dokumentacji należy również przechowywać dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy oraz wnioski pracownika dotyczące ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz z urlopu opiekuńczego.

W dokumentacji pracowniczej będą też przechowywane informacje dotyczące kontroli trzeźwości, w przypadku gdy kontrola wykaże, że pracownik był nietrzeźwy.

Nowe świadectwa pracy

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów Kodeksu pracy obowiązywać będą też nowe wzory świadectwa pracy. Chodzi o dodanie nowych rubryk, w których pracodawca ma obowiązek zamieścić informacje dotyczące wykorzystania przez pracownika zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego. Nowy wzór świadectwa pracy uwzględnia też zmiany wprowadzone w urlopach rodzicielskich.

Dodatkowo pracodawca będzie miał obowiązek zamieścić w świadectwie pracy informację o tym, w jakim wymiarze pracownik korzystał z okazjonalnej pracy zdalnej.
Umowy i obowiązki informacyjne pracodawcy

Wchodząca w życie w kwietniu nowela Kodeksu pracy dotyczy też umów zawieranych z pracownikiem. Zgodnie z nowymi przepisami umowę o pracę na okres próbny można zawrzeć na okres nieprzekraczający: 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy; 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Nowe przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek informowania pracownika o wynagrodzeniu, w tym początkowym wynagrodzeniu podstawowym, wszystkich innych elementach składowych wskazanych oddzielnie oraz częstotliwości i sposobie wypłacania wynagrodzenia, do którego pracownik jest uprawniony. Pracodawca będzie musiał też poinformować o szkoleniach oraz długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi.

źródło: PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button