AKTUALNOŚCIEDUKACJA

RZĄDOWE WSPARCIE DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Dwie szkoły z terenu powiatu świdnickiego otrzymają rządowe pieniądze w ramach programu ”Bezpieczna+”, a będą to Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Świdniku i Kozicach Dolnych.
Rządowy program „Bezpieczna+” ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa. Wsparcie finansowe może być przeznaczone na zajęcia, projekty i inne działania edukacyjne oraz wychowawcze dla uczniów, wsparcie doradcze dla szkół oraz zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji tych działań. W bieżącym roku na ten cel przeznaczone zostało 15 mln złotych, w kolejnych latach po 20 mln.
– Zależy nam na pozyskaniu dodatkowych środków finansowych na rozwój oświaty w Powiecie Świdnickim – przyznaje wicestarosta Waldemar Białowąs – oferujemy wysoką jakość kształcenia, na co bezpośrednio wskazuje 100-procentowa zdawalność matur w I Liceum Ogólnokształcącym. Jednak dodatkowe fundusze umożliwiają wprowadzenie wyższych standardów dla uczniów i nauczycieli.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku planuje w ramach programu pomoc nauczycielom, co wynika ze specyfiki tej placówki. Pedagodzy będą mieli możliwość  pozyskania teoretycznych i praktycznych umiejętności rozpoznawania i reagowania w sytuacjach zagrożenia, które powodowane są specyfiką zaburzeń rozwojowych uczniów. Działania obejmą: naukę technik unikania ataku i blokowania ciosów, zajęcia z psychologiem, spotkania z przedstawicielem Policji dotyczące sposobów interwencji, stosowania środków przymusu koniecznego, praw nauczycieli i postępowania z osobami pod wpływem substancji odurzających. W sumie zaplanowano zajęcia dla 43 nauczycieli.
Plany Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozicach Dolnych dotyczą przeszkolenia nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców w zakresie nabywania umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, integracji osób z otoczenia dziecka, promujących aktywność uczniów i kształtowania otwartej, prospołecznej postawy. Zostaną także przeprowadzone zajęcia warsztatowe (o tematyce relaksacyjnej, kulinarnej, artterapii oraz niedyrektywnej terapii zabawowej) rozwijające umiejętności psychospołeczne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami oraz między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Zajęcia zaplanowano dla 16 nauczycieli, 11 pracowników niepedagogicznych, 25 uczniów oraz ich rodziców.
D. C.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button