EDUKACJA

Będą obowiązkowe testy sprawnościowe z WF? Uzgodnienia na finiszu

Obowiązkowe testy sprawnościowe z WF coraz bliżej; kończą się uzgodnienia projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki, zgodnie z którym, począwszy od roku szkolnego 2023/2024, raz w roku, wiosną nauczyciele sprawdzą kondycję uczniów.

fot. PAP

Obowiązkowy test ma objąć uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej oraz uczniów branżowych szkół I stopnia.

Na sprawdzian złożyć mają się:

  • bieg 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych,
  • beep-test (20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit) – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu,
  • podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała,
  • skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Nauczyciel wychowania fizycznego ma przeprowadzać test sprawnościowy w każdej klasie raz w ciągu roku szkolnego (w okresie od marca do kwietnia), a jego wyniki, datę przeprowadzania oraz masę ciała i wiek ucznia szkoła będzie wprowadzała do Ewidencji „Sportowe Talenty”, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Sprawdziany fizyczne mają zostać wprowadzone w ramach zmian podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że „wyniki przeprowadzonych testów sprawnościowych nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne”.

MEiN przygotował projekt nowelizacji podstawy programowej z WF-u „na wniosek i we współpracy z Ministrem Sportu i Turystyki”. Resort uzasadnia, że bezpośredni wpływ na planowane regulacje ma niski poziom aktywności fizycznej i stan zdrowia polskiego społeczeństwa.

Według przywołanych w uzasadnieniu badań Eurobarometru, w 2022 r. aż 65 proc. Polaków (wzrost o 9 pkt proc. w porównaniu z 2017 r.) odpowiedziało, że nigdy nie ćwiczy, ani nie uprawia sportu, przy średniej dla ogółu państw członkowskich Unii Europejskiej wynoszącej 45 proc.. Eurobarometr wskazuje, że regularną aktywność w Polsce podejmuje 21 proc. osób (spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z 2017 r.), co daje miejsce w ostatniej szóstce państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wyniki europejskiego badania potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego. Według nich, regularne uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych lub rekreacji ruchowej zadeklarowało 12,8 proc. Polaków, zaś 18,2 proc. – jedynie sporadyczne uczestnictwo. „Oznacza to, że więcej niż połowa Polaków (61,2 proc.) nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej w czasie wolnym” – wskazał resort edukacji.

Ponadto, jak podaje MEiN, zgodnie z wynikami raportu Instytutu Matki i Dziecka, liczba dzieci 8-letnich z nadwagą i otyłością zwiększyła się z 32,2 proc. w 2018 r. do 35,3 proc. w 2021 r. Podwyższone wartości skurczowego ciśnienia tętniczego krwi występowały u 27,1 proc. uczniów klas II, a rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi – u 21,9 proc. W pierwszym roku pandemii aż 23 proc. 8-latków w Polsce częściej niż przed pandemią jadło słodycze i aż 17 proc. częściej sięgało po słone przekąski.

Niekorzystne są również wyniki badań dotyczących czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem telewizora, smartfona czy komputera, w celach niezwiązanych z edukacją. Według rodziców badanych dzieci czas spędzany przed ekranami tych urządzeń zwiększył się w trakcie pandemii zarówno w ciągu tygodnia (43,6 proc.), jak i w weekendy (37,4 proc).

„W celu kształtowania przyszłej polityki publicznej w tym obszarze, niezwykle ważne jest monitorowanie poziomu aktywności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. W chwili obecnej w Polsce nie monitoruje się systemowo tych zjawisk. Doświadczenia z innych państw europejskich wskazują, że optymalnym sposobem systemowego monitoringu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży jest prowadzenie go w ramach lekcji wychowania fizycznego” – uzasadnia potrzebę testów MEiN.

Obecnie na finiszu są uzgodnienia projektu.

Resort edukacji wyjaśnił w ich toku m.in., że w testach sprawnościowych nie będą mieli obowiązku uczestniczyć uczniowie zwolnieni z uczestnictwa w lekcjach WF na podstawie opinii lekarskiej.

MEiN wskazał też, że konieczne jest ujednolicenie terminu wykonywania testów we wszystkich klasach (w okresie marzec-kwiecień każdego roku) „z uwagi na konieczność sprawnej organizacji procesu przeprowadzania tych testów i wpisywania ich wyników do ewidencji „Sportowe Talenty”, jak również z punktu widzenia prowadzenia samej ewidencji (jednolity termin przeprowadzania testów w każdym roku jest konieczny ze względu na zapewnienie porównywalności danych z uwagi na rozwój fizyczny uczniów)”.

Resort zapewnił też w toku uzgodnień, że planowane rozwiązania „nie naruszają kwestii związanych z ochroną danych osobowych”.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2023 r.

źródło: Serwis PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button