EDUKACJA

Są projekty rozporządzeń MEiN wprowadzających zmiany w edukacji historycznej i społecznej w szkołach średnich

Wprowadzenie nowego przedmiotu o nazwie historia i teraźniejszość, a także zmiany w podstawie programowej nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym zawierają opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki.

fot. PAP

Chodzi o „Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia” oraz „Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej”.

Jak informuje MEiN, celem proponowanych zmian jest wzmocnienie komponentu historii najnowszej w edukacji historycznej uczniów szkół ponadpodstawowych w połączeniu z treściami z zakresu wiedzy o społeczeństwie, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązkowego, chronologicznego i pełnego kursu historii dla każdego ucznia szkoły ponadpodstawowej.

Zgodnie z projektem w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowych szkołach I i II stopnia nowy przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) i będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne (od 1945 r. do 2015 r.). Ma to nastąpić stopniowo, począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, BS I) i sukcesywnie w kolejnych latach – kolejne klasy.

Pozostałe klasy liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 do zakończenia cyklu kształcenia będzie obowiązywać podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie w dotychczasowym brzmieniu.

Z kolei proponowane zmiany w podstawie programowej nauczania historii polegają na wydłużeniu cezury historycznej o okres 2004-2015. Obejmują również punktowe zmiany w treściach nauczania – wymaganiach szczegółowych w ramach poszczególnych epok. Zmieniona podstawa programowa z historii również będzie wdrażana sukcesywnie, począwszy od 1 września 2022 r. w klasie I wymienionych szkół.

Zmiany mają również objąć podstawę programową zakresu rozszerzonego przedmiotu wiedza o społeczeństwie (w liceum ogólnokształcącym i technikum). Jak informuje MEiN, wiążą się one nie tylko z zastąpieniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) przedmiotem historia i teraźniejszość (zakres podstawowy), ale polegają również na zaproponowaniu nowej koncepcji przedmiotu. Również w tym przypadku proponuje się sukcesywne zastąpienie aktualnej podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony), począwszy od roku szkolnego 2022/2023 (w klasach I).

Jak informuje MEiN, biorąc pod uwagę, że zakres treści podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość obejmuje treści z historii oraz z wiedzy o społeczeństwie, kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość posiadają nauczyciele mający kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.

Konsultacje opublikowanych w RCL projektów potrwają do 17 stycznia 2022 r.

MEiN poinformował również, że w najbliższym czasie skieruje do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych także projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół związany ze wskazanymi propozycjami. Planowany wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych będzie przedstawiać się następująco:

• wymiar godzin nowego przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosił 3 godziny w cyklu kształcenia (w liceum i technikum) zamiast obecnych 2 godzin przeznaczonych na przedmiot wiedza o społeczeństwie,

• wymiar godzin historii w zakresie podstawowym z obecnych 8 będzie wynosił 7 godzin (w cyklu kształcenia),

• wymiar godzin przedmiotów: historia oraz wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego i będzie wynosić odpowiednio: 6 h (historia) i 8 h (wiedza o społeczeństwie), w cyklu kształcenia,

• wymiar godzin przedmiotu historia i społeczeństwo w branżowej szkole I i II stopnia, w której nowy przedmiot również zastąpi wiedzę o społeczeństwie, będzie wynosił 1 godzinę w cyklu kształcenia,

• łączna liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego nie ulegnie zmianie; zmiany w liczbie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą polegać wyłącznie na przesunięciach między klasami.

źródło: Serwis Samorządowy PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button